Vrednote generacij

Rok Ovsenik
2015 Prejeto: 5. maj   unpublished
Povzetek: Raziskovalno vprašanje (RV): Ko smo raziskovali vrednote, so nas še posebej zanimala vprašanja, ki zadevajo moralno odgovornost generacije, njeno pripadnost organizaciji in duhovno rast. Odprli smo tudi vprašanje ali so moralne vrednote generacije Z nadgradnja generacije Y. Namen: Želeli smo identificirati poglavitne razlike med vrednotami generacij, da bi tako lahko prispevali k boljšemu sporazumevanju med generacijami. Metoda: Kot metodo smo uporabili enosmerno analizo variance, box
more » ... test, multivariatni test, Pillai's trace statistiko, Post hoc test LSD, PCA analizo-metodo glavnih komponent, faktorsko analizo, Barlettov test enakosti varianc, KMO test parcialnih korelacijskih koeficientov in metodo rotacije. Rezultati: Raziskava pokaže, da obstaja med vrednotami generacij signifikantna razlika. Organizacija: Z vrednotnimi razlikami se bodo morali soočiti menedžer na ravni organizacij in jih pri načrtovanju dela upoštevati. Družba: Za boljše odnose v družbi bo potrebno vrednotne razlike preučiti, uskladiti ter generacije motivirati za gradnjo mostov med njimi. Originalnost: Te vrste raziskave v Sloveniji še nismo zasledili. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava se je fokusirala zgolj na vrednotne razlike med generacijami. Njeno nadgradnjo pa bo vsekakor pomenila raziskava, usmerjena v modeliranje ustreznih rešitev, ki bi prispevale k homogenizaciji družbe in boljšemu razumevanju v njej. Ključne besede: vrednote, generacije, odnosi, osebnost, moralnost, življenjsko okolje. 1 Uvod Vrednote usmerjajo naše življenje. Na njih gradimo vrednostne sodbe. V hitrem tempu življenja malokdaj razmišljamo o tem, katere vrednote živimo. Različni avtorji jih definirajo različno. Kluckhon v (Musek, 2000) in Giddens (1993,str.38) označujeta vrednote kot pojmovanje želenega in pravilnega. C. Goldstein (v Kren-Obran, 1995,str.86) meni, da zdravo osebnost vodi en sam motiv: skladno uresničevanje osebnih želja v realnih možnostih življenjskega okolja. Prepričanja o tem, kaj je vredno, so za vsako okolje različna. Različna je tudi zaželenost, moralnost, etičnost in smiselnost dejanj.
fatcat:kldmu4fiuzcxhauiz2kmvaxm2m