Design development and research of baby food packaging quality
Розроблення дизайну і дослідження якості пакування для дитячого харчування

M. S. Kadyliak, Ukrainian Academy of Printing, N. S. Snihur, Ukrainian Academy of Printing
2019 Book Qualilogy  
Розроблено конструкцію та дизайн паковання для дитячого харчування. Як дитяче паковання обрано варіант концепції конструювання оригінального дво ка мерного картонного пакованняіграшки для дитячої харчової продукції. Особ ли вістю такого паковання є двосекційність та інтерактивність: коробочка скла дається з трьох частин, в одній -драже, а у другій -іграшка за тематикою паковання. Третя частина з'єднує дві попередні. Дизайн коробочкитрансформера розроблено у стилі Angry Birds. Проведено аналіз
more » ... Проведено аналіз матеріалів для виготовлення паковання. Зазначено, що під час вибору пакувального матеріалу для таких видів продукції насамперед потрібно забезпечити необхідний рівень санітарногігієнічних характеристик. Для виго тов лення паковання запроєктовано використання лише білого целюлозного крей до ваного картону. У статті для оздоблення паковання використали тиснення фольгою. Най ефект нішим можна вважати гаряче тиснення металізованою та фарбовою фоль гою. Виявлено оптимальний режим для гарячого тиснення фольгою на кольорових відбитках. Зазначено, що кращі показники зносостійкості металізованої фольги мають зразки за високої температури тиснення Т = 90 °С та за середнього тиску в межах Р = 26,8 62,5 кг/см 2 . Чим вища температура, тим краще відбувається перенесення та закріплення фарби на відбитку. Досліджено стійкість до сти ран ня відбитків та проведено порівняльний аналіз їх якості. Ключові слова: паковання, дизайн, розгортка паковання, фольга, міцність від битків на стирання. Постановка проблеми. Сьогодні у межах жорсткої конкуренції виробники про дукції мають виділяти свій продукт серед інших. І ніщо інше не характеризує продукт так, як його споживче паковання. Адже саме за цією характеристикою по купець насамперед розпізнає марку, вид продукту. Дизайн паковання, його форма, матеріал, колірна гама відіграють велику роль у виокремленні продукту се ред інших виробників того ж товару. Для створення конструкції паковання ви ко рис то вують програму ArtiosCAD [1-3]. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Згідно з чинним законодавством України виробники товарів харчової промисловості мають дотримуватись ще низки вимог щодо паковання своїх продуктів у зв'язку з тим, що цю продукцію
doi:10.32403/2411-3611-2019-1-35-54-63 fatcat:dnpecrts4na4vigmv5rrjygcby