The Effect of Each Other Perceived Service Quality and Institutional Image In Pre-school Education

Ebru SÖNMEZ KARAPINAR
2015 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında algılanan hizmet kalitesinin algılanan kurum imajının boyutlarına etkisini ve algılanan kurumsal imajın, algılanan hizmet kalitesinin boyutlarına olan etkisini belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için iki model geliştirilmiştir. Modellerde, algılanan hizmet kalitesi beş boyutlu (empati, güvenilirlik, duyarlılık, güvence ve fiziksel kanıtlar ) ve algılanan kurum imajı ise dört boyutlu (kalite imajı, kurumsal iletişim, sosyal imaj ve
more » ... im, sosyal imaj ve kurumsal görünüm) olarak ele alınmıştır. Her iki modelde de bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. Araştırmanın örneklemini Kayseri'de faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarından hizmet alan 250 aile oluşturmuştur. Veriler "servperf ölçeği" ve "kurumsal imaj ölçeği" temel alınarak yeniden uyarlanan anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Verileri test etmek için, faktör analizi, KMO testi ve regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre okul öncesi eğitim kurumlarında algılanan hizmet kalitesi ve algılanan kurum imajının birbirlerini olumlu olarak etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, eğitim, hizmet, imaj, hizmet kalitesi, kurumsal imaj, servqual, servperf, faktör analizi. Abstract Main purpose of this study is to examine the effect of service quality and dimensions of perceived institutional image; and effect of perceived institutional image and perceived service quality in pre-school education facilities. Two models were developed for that purpose. Perceived service quality was evaluated in five dimensions (empathy, reliability, responsiveness, assurance and tangibles) and perceived institutional image was evaluated in four dimensions (quality image, institutional E. Sönmez Karapınar -H. Akgül 7/4 (2015) 225-250
doi:10.20491/isader.2015415534 fatcat:xgedhyxw2jewph3cy32cg4yysi