Το Επαγγελματικό Προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων: ρόλος, χαρακτηριστικά και απόψεις των φοιτητών του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ

Γαρυφαλλίά Ελισσάβετ Δεληγιάννη
2019
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων. Ειδικότερα, σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι να εξετάσει τον ρόλο, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μια πιο ολοκληρωμένη και ολόπλευρη εικόνα του επαγγελματικού του προφίλ. Ως στόχος της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης ανάμεσα στο προφίλ των φοιτητών του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Α.Π.Θ και στις
more » ... τους για τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων. Επιπλέον, στόχος της είναι η διερεύνηση αυτών των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων, στις οποίες εμπλέκεται επαγγελματικά, που οι φοιτητές θεωρούν ως τις πιο σημαντικές και ως τις λιγότερο σημαντικές. Συνεπώς, η τεχνική συλλογής δεδομένων που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή της είναι το ερωτηματολόγιο, ενώ τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS. Στην έρευνα έλαβαν μέρος ογδόντα (80) φοιτητές του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. Η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα επιλέχθηκε σκόπιμα με βάση την ιδιότητα των φοιτητών και την ειδίκευση που έχουν επιλέξει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο τμήμα. Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα, οι φοιτητές θεωρούν σημαντικότερες διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων εκείνες που αφορούν στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του προφίλ και λιγότερο σημαντικές τις διαστάσεις του ρόλου του, εκείνες που αφορούν στα διοικητικά ζητήματα, στα οποία πλέον καλείται να εμπλέκεται
doi:10.26262/heal.auth.ir.306468 fatcat:itjpdqflwbdpnn7b26oxweizwm