Evaluation of Forensic Autopsy Cases Performed in 2004 in İzmir

Gülden Çengel, Akça Toprak Ergönen, İsmail Özgür Can, Yonca Sönmez
2008 Adli tıp bülteni  
Çengel G, Ergönen AT, Can ÎÖ, Sönmez Y îzm ir ilinde 2004 -yılında adli otopsisi yapılan olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2008;13(1):13-18 Ö Z E T Adli yönden araştırma konusu olan ölümlerde, ölümün me kanizmasına, ölüm nedenine, ölümde rolü olabilecek etkenlere ışık tutabilecek bulguları araştırmak amacıyla çeşitli inceleme ler yapılmaktadır. Bu amaçla bölgemizde yapılan sınırlı sayıda ki çalışmada otopsisi yapılan olguların genelde ölüm nedenleri ve orijinleri yönünden
more » ... yönünden incelendiği gözlenmektedir. Çalışma mızda, otopsileri yapılan adli olgülann; yaş, cinsiyet, olayın gerçekleştiği yer, ölüm nedenleri, ölüm orijinleri ve toksikolojik araştırma sonuçlan yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nde 2004 yılında adli otopsisi yapılan ve karara bağlanan 1051 otopsi raporu retrospektif olarak taranarak belirlenen pa rametreler kapsamında incelendi. Bu olguların yaş ortalaması 40,12 ±19.55 olup, %79.5'i erkektir. Olguların büyük bölü münde ölüm orijini doğaldı. Ölüm nedenleri sıralandığında, %35,1'inin kardiövasküler sistem hastalıkları, kanserler ve infeksiyöz nedenler, %18,5'inin mekanik asfiksi, %17,2'sinin ateşli silah yaralanmaları ve %9,8'inin kesici delici alet yaralan malarına bağlı olduğu belirlenmiştir. Doğal nedenlere bağlı ölümlerin çocuklarda erişkinlere göre, kadınlarda erkeklere gö re ve asfiksilere bağlı ölümlerin de, çocuk ve kadınlarda anlam lı olarak daha fazla olduğu görülmüştür. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular; yaş grupları, cinsiyet, bölge ve mevsim gibi değişkenlerin olguların ölüm orijinleri, ölüm nedenleri ve intoksikasyon durumunu etkilediğini ortaya koymuştur. A n a h ta r k e lim e le r : Adli otopsi, ölüm nedeni, ölüm orijini S U M M A R Y Various investigations were aimed to highlight the findings related to the cause, manner and mechanism of deaths for me dicolegal purposes. A few and limited studies were performed related to this issues in our region. In our study, w e aimed to research medicolegal deaths with regard to age, gender, place o f death, manner and cause o f de ath and toxicological investigations. Autopsy reports of 1051 cases were evaluated according to determined parameters retrospectively at Council of Forensic Medicine, Izmir Group Chairmanship Morgue Branchin the year 2004. The mean age was 40.12 ± 19.55 and 79.5 % of the cases were male. In the majority of the cases the manner o f death was fo und natural. Cardiovascular system disease, cancer and infecti ons were the leading cause of death (35.1%), other cause o f de ath were listed as follows; 18.5 mechanic asphyxia, 17.2% fire arm wounds, 9.8% stab wounds. Natural deaths in children and w om en were significantly higher than in adults and men in order. Most of the asphyxial deaths occurred among children and women. In conclusion, our findings showed age groups, gender, regi on and seasons could affect the manner and cause of deaths and also intoxications.
doi:10.17986/blm.2008131860 fatcat:3o3ig4ykcbe35lhr2pkx3bubue