SLOVENSKI STROKOVNI JEZIK: KORPUSNI OPIS TRPNIKA

Nata{a Logar
unpublished
Fakulteta zadrùbene vede, Ljubljana [pela Arhar Holdt Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Ljubljana Tomà Erjavec Institut»Jòef Stefan«, Ljubljana UDK 811.163.6'366.573:811.163.6'276.6 V prispevku nas je zanimala raba pogosto odklanjane glagolske oblike, trpnika, v zvrsti, za katero velja, da ga vsebuje ve~ kot druge, tj. v strokovnem jeziku. Analizo smo omejili na trpnik zdelènikom in na {est v Slovenski slovnici opredeljenih skladenjskih vzorcev, gradivo pa sta predstavljala dva korpusa:
more » ... ljala dva korpusa: korpus akademskih besedil Kas in korpus splo{ne sloven-{~ine Kres. Rezultati so med drugim potrdili ve~ji obseg trpnika v korpusu Kas (~eprav predvsem v sedanjiku), hkrati pa pokazali, da je trpni{ki na~in v Kasu uresni~en s sorazmerno manj{im naborom besedi{~a kot v Kresu. akademska sloven{~ina, slovnica, trpnik, korpus Kas In the paper, the authors focus on the academic use of the passive voice, a verbal form that has often been declared inappropriate for Slovene. The analysis is limited to the passive participle and to six syntactic patterns defined in the Slovene grammar, and is performed on two corpora: the Kas corpus of academic texts and the Kres corpus, the general corpus of Slovene. The results of the analyses confirm that the passive voice is used in academic texts to a larger extent (primarily in the present tense), but also show that passive voice patterns are used with a relatively smaller set of lexical items than in Kres. academic Slovene, grammar, passive voice, Kas corpus 1 Uvod Trpnik je bil v sloven{~ini dolgo ~asa odklanjan. Kot ugotavlja Leskovec (2016: 3), se je v slovnicah ta tradicija pri~ela z Vodnikom in [migocem, stopnjevala pa z Metelkom,Janèi~em in prvo Breznikovo slovnico. Zavra~anje trpnika je bilo z zadnjo Breznikovo slovnico in slovnicami treh avtorjev nato prekinjeno, vsaj delno pa slovni~arsko tradicijo ogibanja trpniku na-daljuje sodobna slovenska slovnica s pripombo, da ga tudi v strokovnih, poljudnih in znanstvenih besedilih ni dobro preve~ uporabljati. Simpozij OBDOBJA 35 237
fatcat:4ox6echxgrgv5afgf7e7qanmwu