Διαχωρισμός και ταυτοποίηση πολυδύναμων κυτταρικών σειρών από την ομφαλοπλακουντιακή μονάδα

Νικόλαος Δ. Τσάγιας
2012
Ο ομφάλιος λώρος αποτελεί σημαντική πηγή βλαστοκυττάρων, για τη θεραπεία αιματολογικών και μη αιματολογικών ασθενειών. Παγκοσμίως πραγματοποιούνται χιλιάδες μεταμοσχεύσεις με τη χρήση βλαστοκυττάρων από την ομφαλοπλακουντιακή μονάδα, ενώ παρατηρείται ραγδαία αύξηση των κλινικών μελετών για την εφαρμογή τους σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενειών. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν όλοι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση και απομόνωση μεγάλου αριθμού βλαστοκυττάρων από την ομφαλοπλακουντιακή
more » ... άδα αλλά και η ύπαρξη πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων με ικανότητα διαφοροποίησης σε άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς.Η χρήση των ομφαλοπλακουντιακών μονάδων έναντι άλλων πηγών μεταμοσχεύσεων πλεονεκτεί καθώς τα κύτταρα αυτά είναι πιο νεανικά βλαστικά κύτταρα του οργανισμού και επιπλέον πιο ανώριμα ανοσολογικά. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί ο μικρός αριθμός βλαστικών κυττάρων που απομονώνονται από κάθε ομφαλοπλακουντιακή μονάδα. Βασικός στόχος της μελέτης ήταν η απομόνωση μεγαλύτερου αριθμού βλαστοκυττάρων τόσο με τις καθιερωμένες μεθόδους λήψης όσο και με νέες μεθόδους. Μελετήθηκαν οι παράγοντες και οι συνθήκες στις οποίες πρέπει το ομφαλοπλακουντιακό αίμα να μεταφέρεται μέχρι την επεξεργασία. Διαπιστώθηκε ότι διατήρηση στους 40C αλλά και η άμεση επεξεργασία για την απομόνωση ομφαλοπλακουντιακών μοσχευμάτων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της ανάκτησης του μεγαλύτερου αριθμού βλαστοκυττάρων. Εφαρμόστηκε διαδικασία επεξεργασίας των βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα που οδηγεί σε ποσοστά ανάκτησης βλαστοκυττάρων μικρού τελικού όγκου και υψηλής απομάκρυνσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων χρησιμοποιώντας υλικά κατάλληλα για κλινικές μελέτες. Παράλληλα εφαρμόστηκε πρωτοποριακή μέθοδος απομόνωσης βλαστοκυττάρων από το εσωτερικό του πλακούντα. Έγινε αποστράγγιση του αίματος του πλακούντα που οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων αλλά και πολυδύναμων κυττάρων ικανών για διαφοροποίηση σε άλλες κυτταρικές σειρές. Με τη νέα τεχνική λαμβάνονται τουλάχιστον δυο διαφορετικοί πληθυσμοί βλαστικών κυττάρων. Ένας CD [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.129670 fatcat:6nr7xins3zfr3keurxorigzceq