E-MAĞAZA ATMOSFERİNE TÜKETİCİNİN BAKIŞI VE BİR ARAŞTIRMA

Ruziye COP, Nuri SEZER
2015 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  
ÖZET Ġnternetin kullanılmaya baĢlaması insanoğlunun yaĢamını etkilemesinin yanında, iĢletmelerin de iĢ yapma biçimlerini etkilemektedir. Ġnternet, yeni sektörlerin ortaya çıkmasına, var olan sektörlerin de değiĢimine/dönüĢümüne /geliĢmesine neden olmuĢtur. E-ticaret, internetle birlikte kullanılan kavramlardan biridir. ĠletiĢim ve teknolojideki bu geliĢme ve değiĢimler e-perakendeciliği ortaya çıkarmıĢtır. Pazardaki rekabet nedeni ile e-perakendelerin bir parçası olan e-mağazaların ne sunduğu
more » ... aların ne sunduğu kadar nasıl sunduğu da önem kazanmaya baĢlamıĢtır. E-mağazalar rekabette farklılık yaratmak ve mağaza imajı oluĢturabilmek için farklılık yaratıcı bir faktör olarak e-mağaza atmosferi düzenlemelerine gereken önemi vermeye baĢlamıĢlardır. Bu çalıĢmanın amacı eperakendecilikte satın alma davranıĢında bulunan tüketicilerin e-mağaza atmosferine bakıĢını öğrenmektir. E-mağaza atmosferine yönelik faktörlerin belirlenmesi için 316 katılımcıya çoktan seçmeli 6, likert ölçekli 30, önem dereceli 3 sorudan oluĢan anket uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgulara frekans, ortalama, faktör analizi, anova analizi, t testi ve tukey testi yapılmıĢtır. ABSTRACT In addition to the internet was explored and start using of the internet use of internet effects the humanity's life, it also effects the firms' ways of work. The internet leads to coming up of new sectors and changing /coversion/ developing of existing sectors. E commerce, is one of terms used with the internet. This development in communication and technology and the changes reveal e shopkeeping. It also becomes important that the cause of rivalry in market with as what one of the segment of eshopkeepings stores present as how they present. E shopkeepings making differences in rivalry and for making image of store as difference creative factor give enough importance to the regulations of e store's atmosphere. This study learns the consumers, who are in behaviour of buying in e-shopkeeping, look at atmosphere of e shop. To determine the factors for atmosphere of e shop, a test existing multiple-choice, 30 likert scale, 3 signifance level is applied to 316 participants. With acquired data, frequency, avarage, factor analysis, anova analyzse t test and tukey test, were conducted. As atmosphere of factors, design, navigation ve ease of using; security, secrecy and reability; presentation of product ve instruments of payment; use of color; product information, music and animation were found. The security in atmosphere of e-shop, presentaion of product and ease of using e-shop come into prominence.
doi:10.30976/susead.302179 fatcat:2xd7jnkr6ngy3j7ifdtjzsk2zq