THE BENEFITS OF RETRIEVAL-ENHANCED LEARNING

Enike Yakob
2020 Scientific Bulletin of Uzhhorod University Series «Pedagogy Social Work»  
Якоб Еніке Бейлівна аспірантка Д окторська школа математичних та комп'ютерних наук Дебреценський університет м.Дебрецен, Угорщина jakab.eniko@science.unideb.hu ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9514-655X ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ГЕНЕРАЦІЇ (ПРИГАДУВАННЯ) МАТЕРIАЛУ Анотація. Метою статті є розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити технологію застосування методу генерації (пригадування) (тестування) в порівнянні з традиційними методами вивчення математики.
more » ... вчення математики. Для визначення ефективності процесів навчання та учіння застосовувалися наступні засоби та методи дослідження: спостереження, тестові листи-завдання, тести із відкладанням, статистичні та математичні методи дослідження, описовий аналіз порівняння-співставлення результатів. Нами здійснено порівняння ефективності навчального процесу з математики методами генерації (тестування) та традиційними методами повторення. Проведено експеримент в навчальному закладі повної загальної середньої освіти з угорською мовою навчання на Закарпатті щодо можливості інтеграції методу генерації в повсякденну практику навчального процесу та щодо її результативності. Навчальний експеримент проводився у рамках навчальних годин з контентом, що відповідає навчальному плану. Ідентичний навчальний матеріал був опрацьований в двох паралельних класах. В експериментальній групі застосовувався метод генерації (пригадування), в контрольній групі навчання проводилося за традиційними методами. Ключові слова: пам'ять, пригадування, забування в процесі навчання математики; вплив методу навчання-пригадування. Вступ. Однією з головних цілей навчального процесу є забезпечення тривалого навчання, тобто довгострокових знань. «Повтореннямати навчання», стверджує відоме прислів'я, і воно виражає те бачення, що введення інформації, її довгострокове збереження та здатність відтворити дану інформацію, тобто отримання стабільних знань, можна досягти найефективніше через повторюване учіння. За традиційними методами навчання учневі потрібно прочитати отриманий навчальний матеріал, а через певний час він повинен ще декілька разів перечитати його. До 70-х років ХХ століття вважали, що наша пам'ять працює подібно до складського контейнера, тобто до того, як певний товар потрапляє на полиці складу. Інформація потрапляє до складу короткочасної пам'яті, деякий час там перебуває, поки не відбудуться певні зміни на складі довготривалої пам'яті, в результаті яких цю інформацію в майбутньому можна буде «викликати» зі складу, тобто відбувається все аналогічно тому, як читач знімає з полиці книжку, після того, як її придбав і помістив на певній полиці. У зв'язку з цим поглядом стосовно процесу учіння основний акцент ставився на процес внесення інформації. Однак можуть трапитися труднощі з доступом до товару, тобто у нашому у випадку з пригадуванням інформації. Тому в повсякденному житті, під час навчального процесу, при опитуванні, тестуванні, проведенні контрольних робіт, важливим є пригадування інформації. Останнім часом в значній мірі змінилися погляди щодо ефективності навчання та набуття стійких знань. Відомо, що навчання з повторенням в першу чергу підтримує короткочасну пам'ять, а стійкі знання можна досягти шляхом чітко спланованого багаторазового генерування (пригадування) [1; 2]. З традиційної точки зору щодо генерування (пригадування) є частиною тестування (опитування, контрольні роботи, іспити, тести) і демонструє, наскільки успішно засвоїли учні вивчений ними матеріал. Хоча процедури моніторингу та оцінювання знань учнів дають важливі рефлексії і для здобувача Abstract. The aim of the article is to develop, scientifi cally substantiate and experimentally test the technology of application of the method of generation (recollection) (testing) in comparison with traditional methods of studying mathematics. To determine the effectiveness of learning and learning processes, the following tools and methods were used: observations, test sheets-tasks, tests with delay, statistical and mathematical research, descriptive analysis of comparison-comparison of results, etc. In this article, we compared the effi ciency of mathematics learning and teaching with the retrieval-enhanced (test-enhanced) learning and the traditional, repetitive (re-learning) method. We examined how the retrieval-enhanced learning method can be incorporated into the daily work schedule during mathematics teaching and its effect at a primary school with the Hungarian language of instruction in Transcarpathian region of Ukraine. The educational experiment took place as a part of formal school lessons with content that fi t the class curriculum. The same curriculum was used in two parallel classes. In the experimental class, education was conducted in a retrieval-enhanced way while traditionally performed in the control class. During the study in school conditions it was confi rmed that retrieval-enhanced (test-enhanced) method (at the end of the lesson, corrective questions, short-, medium-and long-term applications) effectively improves the quantitative and qualitative indicators of the process of acquiring knowledge. In the experimental class, a much larger number of students mastered the requirements of the programme material at a better level than in the control group, i.e. the use of retrieval-enhanced (test-enhanced) method improved their results. Keywords: memory; retrieval-enhanced learning; forgetfulness in learning mathematics; the effect of retrievalenhanced learning. НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». 2020. ВИПУСК 2 (47)
doi:10.24144/2524-0609.2020.47.218-225 fatcat:fzio6xz6nfel7clpgxvzxonxre