DOROTA SIKORA NOWE TENDENCJE W OBIEKTACH ZIELENI ZABYTKOWEJ-NA PRZYKŁADZIE OGRODU WERSALSKIEGO NEW TRENDS IN HISTORIC GREENERY SITES-BASED ON THE CASE OF VERSAILLES GARDEN

Katedra Sztuki, Krajobrazu Sggw W Warszawie
unpublished
STRESZCZENIE W artykule przedstawiono współczesne przykłady działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych prowadzonych w Ogrodzie Wersalskim, których celem jest pomoc w interpretacji tamtejszych zabytków oraz budowanie świadomości społecznej co do ich wartości artystycznej, historycznej i przestrzennej. Autorka prezentuje również przykłady włączania aktywnych form wypoczynku w struktury tego historycznego ogro-du-w taki sposób by minimalizować ich wpływ na percepcję jego najcenniejszych
more » ... o najcenniejszych części. Słowa kluczowe: edukacja, interpretacja ochrona zabytków, Ogród Wersalski, promocja ABSTRACT The article presents contemporary examples of information, promotion and education activities conducted in the Garden of Versailles, which aim to assist in the interpretation of historic site and build public awareness of its artistic, historical and spatial value. The author also presents examples of inclusion of active forms of recreation in the structure of this historic garden-in such a way as to minimize their impact on the perception of its most valuable parts.
fatcat:3ij6wn2rdfbldktr5ufnozwuyu