جایگزینی دیواره شکم با پروتز مش پس از حذف آن در جراحی سرطان

قدرت الله مداح, محمدجواد قمری, یاور شمس حجتی
2015 Majallah-i Dānishkadah-i Pizishkī-i Dānishgāh-i ̒ Ulūm-i Pizishkī-i Mashhad  
مقدمه در بازسازی جدارشکم پس از رزکسیون وسیع تومورهای آن،گاهی امکان پوشش نقص حاصله توسط پوست وجود ندارد. هدف از این گزارش ، معرفی 5 بیمار با نقص وسیع جدار شکم است که تحت جایگرینی موفقیت آمیز با مش قرار گرفتند. معرفی بیمار پنج بیمار که به علت بدخیمی جدار شکم تحت رزکسیون جدار قرار گرفتند، به علت نقص فاسیایی حاصله در همه آنها از مش به عنوان جایگزین جدار شکم استفاده می گردد. در اینها مش ((مرسلین یا پرولن)) به لبه های فاسیا دوخته شد و پس از تشکیل نسج جوانه ای روی مش، گرافت نیمه ضخامت روی آن تعبیه شد.
more » ... در پیگیری زمانی 11 - 56 ماه در هیچکدام عود موضعی مشاهده نگردید. نتیجه گیری این گزارش نشان داد پس از جراحی وسیع تومورهای جدار شکم اگر امکان پوشاندن نقص حاصله با بافت های طبیعی نباشد، می توان از مش های صناعی به عنوان جایگزین جدار شکم استفاده کرد.
doi:10.22038/mjms.2015.3692 doaj:cd99f2495aa64130b0afd7457c08a303 fatcat:yglma74rpvhsfoimyiagxk6d4m