Temperature-Dependent Development and Demography of Scymnus subvillosus (Coleoptera: Coccinellidae) Reared on Hyalopterus pruni (Homoptera: Aphididae)

Remzi Atlihan, Hsin Chi
2008 Journal of Economic Entomology  
The development, survival, and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) were studied at 20, 25, 30, and 35ЊC, 60 Ϯ 5% RH, and a photoperiod of 16:8 (L:D) h (5,000 lux) under laboratory conditions. The total developmental time from egg hatch to adult eclosion ranged from 22.6 d at 20ЊC to 10.6 d at 35ЊC. The developmental rates of the egg stage, the larval stage, and total preadult stage at different temperatures increased linearly with increasing temperature. The
more » ... emperature. The thermal summation of the egg stage, the larval stage, and the total preadult stage was 77.5, 145.8 and 300 degree-days (DD), respectively. The developmental threshold of the egg stage, the larval stage, and the total preadult stage was 7.4, 4.1, and 7.1ЊC, respectively. The life history raw data were analyzed using the age-stage, two-sex life table. The intrinsic rate of increase was 0.0845, 0.1138, 0.1395, and 0.0668 d Ϫ1 at 20, 25, 30, and 35ЊC, respectively. The net reproductive rate was highest at 25ЊC (R 0 ϭ 78.7), and lowest at 35ЊC (R 0 ϭ 4.7). The mean generation time was shortest at 35ЊC (T ϭ 23.9 d). The life table data can be used for the projection of population growth and designing mass rearing programs. Ö ZET Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)Õun dö rt farklõ sõcaklõk (20, 25, 30, ve 35ЊC), % 60 Ϯ 5 orantõlõ nem ve 16 saat aydõnlatmalõ (5000 Lü x) laboratuvar koşullarõnda gelişme, canlõ kalma oranõ ve ü remesi incelenmiştir. Yumurtadan ergine gelişme sü resi 22.6 gü n (20ЊC) ile 10.6 gü n (35ЊC) arasõnda deg işmiştir. Yumurta ve larva dö nemleri ile toplam ergin ö ncesi dö nemin gelişme oranõ sõcaklõktaki artõşla birlikte dog rusal olarak artmõştõr. Yumurta, larva ve toplam ergin ö ncesi dö nemlerin gelişmesi iç in gereksinim duyulan etkili sõcaklõklar toplamõ sõrasõyla 77.5, 145.8 ve 300 gü n-derece, bu dö nemlerin gelişme eşig i sõcaklõklarõ ise sõrasõyla 7.4, 4.1, ve 7.1ЊC olarak hesaplanmõştõr. Elde edilen verilerden yaşa bag lõ, iki eşeyli yaşam ç izelgesi analizi ile yaşam ç izelgesi parametreleri oluşturulmuştur. Avcõnõn kalõtsal ü reme yeteneg i deg erleri 20, 25, 30, ve 35ЊC de sõrasõyla 0.0845, 0.1138, 0.1395 ve 0.0668 gü n Ϫ1 olarak bulunmuştur. En yü ksek net ü reme gü cü deg eri 25ЊC de (R 0 ϭ 78.7), en dü şü k ise 35ЊC de (R 0 ϭ 4.7) elde edilmiştir. En kõsa ortalama dö l sü resi deǧ eri 35ЊC de (T ϭ 23.9 gü n) elde edilmiştir. Bu ç alõşma sonucunda elde edilen yaşam ç izelgesi verilerinin avcõnõn populasyon gelişmesinin tahmininde ve kitle ü retim programõnõn dü zenlenmesinde kullanõlabileceg i sonucuna varilmiştõr.
doi:10.1093/jee/101.2.325 pmid:18459395 fatcat:rpw7nhw5lvbfvck75joo5hhday