Türkiye de Lisans Düzeyinde Finans Eğitim Konuları: Eğiticimler ve Uygulayıcıların Görüşleri Kapsamında Mevcut Durum ve Beklentiler

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Sevinç GÜLER, Berna TANER
2011 Ege Academic Review  
GİRİŞ Finans ve finansal yönetim; işletmelerin minimum riske katlanarak, ortakların refah düzeyini maksimum kılacak şekilde ihtiyaç duyulan fonların belirlenmesi, bulunması, korunması ve etkin bir şekilde kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Büker vd., 2009, 4). Bu tanım finansal yönetimin tarihsel gelişimine de paralellik göstermektedir. 1900'lü yılların başında ekonominin bir bölümü olarak düşünülen finansal yönetim, 1950'li yıllara kadar işletme için gerekli fonların sağlanması, bunlara ait
more » ... anması, bunlara ait kayıtların tutulması ve raporların hazırlanması kapsamında ele alınmaktadır. 1960-1970'li yıllarda ise finans alanında matematiksel modellerin uygulanmasıyla birlikte, sermaye değerleme modelleri ve risk ölçümü ile ilgili risk-getiri analizlerinin kullanımının ağırlık kazandığı görülmektedir. Bu dönemde ayrıca, işletmelerin değerini maksimum yapmak için gerekli olan aktif-pasif yönetimi önem kazanmaktadır. 1980'li yıllarda enflasyon, faiz oranları ve döviz kurlarındaki değişkenliğin artması risk kavramının önemini artırmakta ve riskten korunmak için türev ürünlerini ortaya çıkarmaktadır. 1990'lı yıllarda bilgisayarların ve internetin işletmelerde kullanılması, finansal kararlar için gerekli bilgilerin zamanında ve daha kolay sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 2000'li yıllarda küreselleşmenin yoğun bir şekilde yaşanması türev ürünler ve türev piyasaların önemini artırmakta, işletmeler için Basel ve kurumsal yönetişim konuları önem kazanmaya başlamaktadır. Dünyanın hızlı gelişimine paralel olarak kazandığı önemi sürekli artan ve sürekli kendini yenileyen
doi:10.21121/eab.2011319562 fatcat:jjahvjpn35ehhg3cko7tmsrdvm