KÜTÜPHANELERDE BÖCEKLERLE MÜCADELE I AHŞAP KURTLARI

Hadi H. Tamer
1954 Türk Kütüphaneciliği  
T>ütün kütüphanelerin ve bilhassa memleketimiz kütüphanelerinin •^başlıca dertlerinden biri olan ahşap akşamın haricî tesirler ve haşeratla mantarlardan korunması meselesi, asırlardanberi, bütün dünya mutahassıslarını çok yakından ilgilendiren mühim bir mev zudur. Bu münasebetle pek çok araştırmalar yapıldığı, kongreler top landığı ve çalışmalara muhtelif istikametler verildiği hepimizin ma lûmudur. Bu arada ben de, gerek Avrupada ve gerekse memleketimizde -mahdut imkânlar dahilindeşahsi
more » ... ma ve çalışmalarıma devam ettim. Aşağıdaki satırlarda oldukça uzun bir zamandanberi devam eden bu çalışmanın neticelerini kısa bir hulâsa halinde arzediyorum. Maamafih her şeyden evvel tatbikat esnasında bazı noktaları göz önünde tutmak icap ettiği unutulmamalıdır. Ağacın cinsi, eb'adı, yaşı, hali hazır durumu, kaabili nakil olup olmadığı, konstrüksiyon şekli ve ahşaba mücavir aksam, 'maruz kalınmış 've kalınacak iklim şartları, ahşabın cilâlı, boyalı veya başka maddelerle muamele edilmiş olup olmadığı bilhassa üzerinde durulması gereken hususlar dır. Binaenaleyh, bu formüllerin tatbik sahaları umumi olmaktan ziyade muayyen şartlara bağlıdır ve daima bu işle yakından ilgili kimselerin murakabesi altında yapılmalıdır. Ayrıca bunları koru yucu ve tedavi edici olarak da tasnif etmek lâzım gelir. Haşerat ve rutubetle mücadeleyi beraberce yapmak en ideal şart ise de bazı hal lerde birini diğerine tercih ederek ona göre hareket etmek esastır. Biz aşağıdaki satırlarda evvelâ meseleyi haşerat yönünden tetkik edip sonra da rutubet muvacehesindeki durumları gözden geçire ceğiz. Tahta aksama musallat olan kurtlar pek muhteliftir: Termitler, Kaprikorn denen (Hylotrupe bajulus) 1er, Sireksler vesaire. Bunları ağaç üzerinde tevlit ettikleri delikler ve diğer emareler vasıtasıyla
doaj:b72cc84007894441bdc3be070305d177 fatcat:gomf6npqu5ejrkutpuxfld3ini