Simulation and computer determination of durations of the transition process in an ink printing system with three rolling rollers
Моделювання та комп'ютерне визначення тривалості перехідного процесу у фарбодрукарській системі з трьома накочувальними валиками

M. I. Verkhola, Ukrainian Academy of Printing, M. I. Kalytka, I. B. Huk, Ukrainian Academy of Printing, Ukrainian Academy of Printing
2020 Scientific Papers (Ukrainian Academy of Printing)  
Розроблено математичну модель фарбодрукарської системи, що описує цир кулювання потоків фарби поверхнями валиків і циліндрів та роботу фар бо жи вильного пристрою. Побудовано в середовищі MatlabSimulink симулятор фар бодрукарської системи, який імітує роботу усіх її компонентів. Проведено мо делювання та дос лідження впливу навантаження і величини розщеплення фарби в зонах контакту на тривалість виходу фарбодрукарської системи на робочий режим. Отримано залежності тривалості перехідного процесу
more » ... від щільності заповнення форми дру кувальними елементами та від зміни коефіцієнта розщеплення фарби в зонах кон такту валиків і циліндрів . Виявлено, що для діапазону коефіцієнтів заповнення форми друкувальними елементами від 0,5 до 1,0 ці залежності є практично обер нено пропорційними. Зі зменшенням к з нелінійність характеристик зростає і най більша тривалість виходу на робочий режим -. Визначивши тривалість перехідного процесу можна отримати величину коефіцієнтів розщеплення фарби, що дає змогу підвищити точність параметрів вхідного завдання. Ключові слова: фарбодрукарська система, математична модель, фарбо жи ви льний пристрій, симулятор, моделювання, перехідний процес, коефіцієнт роз щеп лення фарби. Постановка проблеми. Як відомо з теорії автоматичного керування, перехідний процес -це процес зміни в часі координат динамічної системи, який виникає під час переходу від одного усталеного режиму роботи до іншого. Час виходу фар бодрукарської системи на усталений режим залежить від багатьох чинників. Тривалість перехідного процесу пов'язана із інерційністю фарбодрукарських систем, яка залежить від їх структури та кількості валиків і циліндрів, які можуть змінюватися у досить широкому діапазоні. Що більше валиків і циліндрів та що більший їх діаметр, то більша інерційність системи. Водночас тривалість виходу фарбодрукарських систем на робочий режим, як стверджується у низці наукових праць, залежить також і від площі заповнення форми друкувальними елементами. Проте сьогодні практично немає наукових праць, які були б присвячені аналізу впливу зміни коефіцієнтів розщеплення фарби на тривалість перехідного процесу фарбодрукарських систем. Від тривалості виходу фарбодрукарської системи на робочий режим залежить кількість некондиційних друкованих відбитків, тому
doi:10.32403/1998-6912-2020-1-60-53-65 fatcat:abtjai3jk5gfvgcave7ke4um2a