Visuaalne huumor internetis

Anneli Baran
2012 Mäetagused  
Teesid: Internetikeel, sidudes kirjalikku ja suulist eneseväljendust, sisaldab endas visuaalseid elemente, mis muudab pildikeelest arusaamise üha olulisemaks. Üheks visuaalsuse näiteks on internetihuumorina käsitletavad fototöötlused, mis seovad endas verbaalse ja pildilise elemendi. Ka kujundlikud väljendid on oma loomult piltlikud -asjaolu, mis soodustab fraseoloogia uudset kasutamist internetikeskkonnas. Artiklis käsitletaksegi visualiseerimise rolli kujundlikkuse mõistmisel. Vaatluse all on
more » ... eestikeelses internetis leiduvad märkimisväärse visuaalse huumori osakaaluga meelelahutuslikud keskkonnad, kus viljeletakse ohtralt poliitilist satiiri, visualiseerides sageli poliitikutelt pärinevaid väljendeid. Märksõnad: demotivaator, fraseoloogia, huumor, internet, visuaalsus Kahtlemata on visualiseerimine ääretult mõjus ja tõhus vahend sõnumi (olgu siis informatiivse, meelelahutusliku vm) edastamiseks ja arvutite kasutuselevõtu tõttu koheldakse ekraanil ka tekstuaalseid üksusi visuaalsetena. Visualiseerimine aitab oluliselt kaasa keeleliste kujundite mõistmisele ehk neile tähenduste andmisele; sellele viitab kasvõi asjaolu, et kasutusele on võetud koguni termin visuaalne grammatika (Kress 2003) . Interneti-ajastul, mis on toonud endaga uue keelekasutusviisi nimega internetikeel, tuleb lisaks paljuräägitud kirjaliku ja suulise segunemisele üha enam arvestada kirjapildi graafilisuse-aspektiga (Crystal 2006: 19). Netikeskkonnas on võrdselt olulised nii see, mida tehakse, kui ka see, kuidas seda tehakse. Järgnevas keskendun eestikeelses internetis leiduva põhjal ainult mõnele minu kui fraseoloogiauurija arvates huvipakkuvamale kujundlikkuse mõistmist, visualiseerimist ja huumorit ühendavale ilmingule. Suur osa internetis toimuvast ei ole muud, kui visuaalne kommunikatsioon, mida on paraku veel vähe uuritud. Ühtpidi on seda võimalik selgitada nähtuste
doi:10.7592/mt2012.52.baran fatcat:m75gunmhkbd5jalgcpbnbad7py