MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ahmet YILDIRIM, Oğuzhan ÇARIKÇI
2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi  
ÖZ Bu araştırma ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya kaynaklık eden örneklem grubu, Isparta il merkezinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde 7 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan 35 eğitim yöneticisi ve 462 öğretmenden, araştırmaya katılmayı kabul eden 94 kadın ve 181'i erkek 275 öğretmen, 2 kadın 21 erkek Eğitim Yöneticisi olmak üzere
more » ... toplamda 298 eğitim çalışanından oluşmaktadır. Katılımcıların örgütsel sessizlik düzeylerinin belirlenmesinde Van Dyne ve diğerleri (2003) tarafından geliştirilen "Örgütsel Sessizlik Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma da elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 veri analiz programı kullanılmıştır. Öğretmenlere ait özelliklerin ölçek puanlarının karşılaştırılmasında parametrik analiz yöntemlerinden olan MANOVA analizi kullanılmıştır. Yapılan MANOVA analizlerinde anlamlı farklılık düzeyi p<0,05 olarak tespit edilmiştir. Araştırma neticesinde, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin örgütsel sessiz kalma tutumlarının "orta düzeyde" olduğu tespit edilmiştir. Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin demografik özelliklerine göre örgütsel sessizlik düzeylerinin cinsiyet, branş, görevleri ve eğitim durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği (p>0.05), medeni durum, yaş grubu ve mesleki kıdem değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık içerdiği belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, demografik özelliklerin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarını kısmen etkilediği görülmüş, elde edilen bulguların literatür ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT This aim of study is to investigate the organizational silence levels of the teachers and administrators working in Vocational And Technical Anatolian High Schools according to some variables. The universe of the research is 35 education managers and 462 teachers working in 7 vocational and technical Anatolian High Schools in 2016-2017 education period in Isparta province center. A total of 298 training staff, 94 female and 181 male, 275 teachers, 2 female and 21 male education managers participated in the research. The Organizational silence scale developed by Van Dyne et al. (2003) was used to determine organizational silence levels of participants. This study used for the statistical analysis of SPSS 22.0. The MANOVA analysis, which is a parametric analysis method, was used to compare the scale scores of teacher and manager. Significant difference level was found as p <0.05. As a result of the research, it was determined that the attitudes of the teachers and the administrators of 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, ahmet.yildirim@sdu.edu.tr 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, oguzhancarikci@sdu.edu.tr
doi:10.21076/vizyoner.345090 fatcat:ysnyrq4sojgc3mfxkbe3cwhpre