Araştırma Yazısı SELÇUK TIP DERGİSİ Selçuk Tıp Derg 2016;32(1): 12-15

Yazışma Adresi, Yüksel Dereli, Necmettin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Ve, Damar Cerrahisi, Anabilim Dalı, Konya Meram
unpublished
Bir fosfodiesteraz inhibitörü olan sildenafil, pulmoner yatakta vazodilatasyona yol açarak pulmoner kan basıncını düşürmektedir. Bu çalışmada, konjenital kardiyak defektli hastalarda sildenafil kullanımının postoperatif dönemde pulmoner hipertansif kriz ataklarını önlemedeki etkinliği araştırıldı. Kliniğimizde, Kasım 2005 ile Mayıs 2006 tarihleri arasında pulmoner hipertansiyonu bulunan 9 konjenital kardiyak defektli hasta opere edildi. Hastaların yaş ortalaması 9.6±8.1 (3-12) ay ve ortalama
more » ... ) ay ve ortalama vücut ağırlığı 5.5±0.9 (4-7) kg idi. Tüm hastalar median sternotomiyi takiben aortik ve bikaval kanülasyon ile ekstrakorporeal dolaşım kullanılarak opere edildi. Orta derecede hippotermi uygulandı ve kan kardiyoplejisi kullanıldı. Ameliyat sonrası erken dönemde 0.5 mg/kg/gün dozunda oral (nazogastrik tüp aracılığıyla) sildenafil tedavisi başlandı. Doz kademeli olarak arttırılarak 2mg/kg/gün'e kadar çıkıldı ve tedaviye bir hafta devam edildi. Hastalara ait sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif dönemde ortalama pulmoner arter basıncı 52.7±7.9 mmHg idi. Hastaların ortalama entübasyon süreleri 58.4±34.0 (20-100) saat, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri ise sırasıyla 2-7 (ortalama 4.8±2.0) ve 6-12 (ortalama 10.11±2.8) gün idi. Çalışmada mortalite veya sildenafile bağlı ciddi hipotansiyon görülmedi. Sadece 1 hastada ve 1 kez pulmoner hipertansif kriz atağı görüldü. Postoperatif dönemde 1 hastada kalıcı kalp bloğu gelişti ve bu hastaya kalıcı pacemaker yerleştirildi. Sildenafil, pulmoner hipertansiyonu bulunan konjenital kardiyak defektli hastalarda postoperatif pulmoner hipertansif krizlerin önlenmesinde etkin bir tedavi seçeneğidir. Anahtar kelimeler: Sildenafil, pulmoner hipertansiyon, konjenital kalp anomalisi. Sildenafil, a phosphodiesterase inhibitor, decreases pulmonary arterial pressure by providing vasodilation in the pulmonary vascular bed. In this study, the effect of sildenafil use was investigated for prevention of pulmonary hypertensive crisis attacks in the postoperative period in patients with congenital heart defects. In our clinic, 9 patients with pulmonary hypertension and congenital heart defects were operated in between November 2005 and May 2006. Mean age of the patients were 9.6±8.1 (3-12) months and the mean body weights were 5.5±0.9 (4-7) kg. All patients were operated following median sternotomy by using extracorporeal circulation after aortic and bicaval cannulation. Medium hypothermia with cold blood cardioplegia was used. Sildenafil treatment was started in the early postoperative period by 0.5 mg/kg/day through the nasogastric tube. The dose was gradually increased up to 2 mg/kg/day and the treatment was maintained for one week. The results of the patients were evaluated retrospectively. Mean pulmonary arterial pressure in the preoperative period was 52.7±7.9 mmHg. Mean intubation times of the patients were 58.4±34.0 (20-100) hours, whereas intensive care unit stay and hospitalization periods were 2-7 (mean 4.8±2.0) and 6-12 (mean 10.11±2.8) days, respectively. During the study, neither mortality, nor important hypotension caused by sildenafil, was detected. Only a pulmonary hypertensive crisis attack was detected in 1 patient. One patient had consistent heart block and permanent pacemaker was implanted. Sildenafil is an effective choice of treatment for prevention of postoperative pulmonary hypertensive crisis in patients with congenital heart defects accompanied by pulmonary hypertension.
fatcat:4ite6dj5enfktkdjzpzwvl3p7y