Koronavirüs (Covid-19) Küresel Salgınının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Gökhan ŞENGÜN, Veli TOPTAŞ
2020 Milli Eğitim Dergisi  
The rapid spread of the Coronavirus (COVID-19) epidemic has become a global threat. In this context, this study aimed to determine the university students' opinions about the COVID-19 global outbreak. The research was conducted on 344 university students from different universities in Turkey for the 2019-2020 academic year's spring term. Within the scope of the research, literature, researches, and current publications on COVID-19 were examined. The scanning model was used because it aimed to
more » ... cause it aimed to describe the current situation as it is. In the study, the Questionnaire for Determining the Opinions of University Students on the COVID-19 Global Outbreak prepared by the researchers was used to collect data. Such research was needed due to the lack of sufficient research on university students' views on the COVID-19 global pandemic. As a result of the research, it was determined that university students have positive opinions as well as negative views about the COVID-19 global pandemic. 214 of the university students (62,2%) stated that they were worried about the epidemic, 277 (80,8%) were upset when they thought of COVID-19, and 287 (83.4%) stated that they found COVID-19 fatal. As a result of the research, approximately 92% of university students stated that they were affected by COVID-19. On the other hand, 12 (3,5%) of the participants stated that they were confident in the protection from COVID-19 and 332 (96,5%) were not confident. 16 of the participants (4.7%) stated that they were not psychologically affected by COVID-19, while 328 (95,3%) were psychologically affected. Of the university students, 158 (46,3%) were psychological, 140 (41,1%) sociologically, 28 (8,2%) economically and 18 (4,4%) They stated that they were affected by the direction. In this study, looking at the impact of COVID-19 on the family relationships of university students, 93 (27,2%) of the participants stated that it was negatively affected, 112 (32,7%) did not affect it, and 137 (40,1%) positively affected. Due to the strong family ties in Turkish culture, the negative impact is considered to be low As a result of this research, university students also stated that although they were negatively affected by the COVID-19 global pandemic, they also had positive aspects such as the development of family relationships. Öz: Koronavirüs (COVID-19) salgınının hızla yayılması küresel bir tehdit haline gelmiştir. Bu kapsamda, bu araştırmayla üniversite öğrencilerinin COVID-19 küresel salgınına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim gören 344 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında COVID-19 ile ilgili literatür, araştırmalar ve güncel yayınlar incelenmiştir. Araştırmada var olan durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçladığı için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Küresel Salgınıyla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Anketi hazırlanmıştır. Üniversite öğrencilerinin COVID-19 küresel salgınına yönelik görüşleriyle ilgili yeterli araştırma bulunmaması nedeniyle böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin COVID-19 küresel salgını ile ilgili olumsuz görüşlerin yanı sıra olumlu görüşlere de sahip olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin 214'ü (% 62,2) salgından endişe duyduklarını, 277'si (% 80,8) COVID-19'u düşündüklerinde üzüldüklerini ve 287'si (% 83,4) ise COVID-19'u ölümcül bulduklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin yaklaşık % 92'si COVID-19'dan etkilendiklerini belirtmişlerdir. Buna karşın, katılımcıların 12'si (%3,5) COVID-19'dan korunma konusunda kendine güvendiklerini 332'si (%96,5) ise kendilerine güvenmediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların 16'sı (% 4,7) COVID-19'dan psikolojik olarak etkilenmediklerini 328'i (% 95,3) ise psikolojik olarak etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Üniversite öğrencilerinin, 158'i (% 46,3) psikolojik yönden, 140'ı (% 41,1) sosyolojik yönden, 28'i (% 8,2) ekonomik yönden ve 18'i (% 4,4) ise her yönden etkilendiklerini belirtmişlerdir. Bu araştırmada, COVID-19'un üniversite öğrencilerinin aile ilişkilerine etkisine bakıldığında, katılımcıların 93'ü (% 27, 2) olumsuz etkilendiğini, 112'si (% 32,7) etkilemediğini ve 137'si (% 40,1) ise olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Türk kültüründeki güçlü aile bağları nedeniyle, olumsuz etkinin düşük düzeyde kaldığı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencileri COVID-19 küresel pandemisinden olumsuz etkilendikleri yönler olmasına karşın aile içi ilişkilerin gelişmesi gibi olumlu yönlerinin bulunduğunu da belirtmişlerdir.
doi:10.37669/milliegitim.780941 fatcat:zyupxevxf5d23kjlxfdkz7gn54