Towards synergy between tourism and nature conservation. The challenge for the rural regions: the case of Drawskie lake district, Poland

Joanna Adamowicz
2010 European Countryside  
Sustainable tourism is seen as one of the ways to improve the socio-economic situation in lagging behind rural areas while maintaining high natural values and attractiveness. Whether and how it could be done was studied in the Drawskie Lake District in North-western Poland via document analysis and expert interviews. The biggest impediments are: inconsistent legal framework, incompatible infrastructure for increased number of tourists where there are no long-term strategies for development
more » ... se of the instability of local authorities which hampers the co-operation of tourism management, nature conservation and municipalities as the responsibilities are not clearly agreed. Yet, local initiatives have found innovative ways to combine tourism, nature conservation and generate income. Streszczenie: Synergia pomiędzy turystyką i ochroną przyrody. wyzwanie dla terenów wiejskich na przykładzie pojezierza drawskiego w Polsce. W rozwoju turystki zrównoważonej upatruje się szansę na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w regionach o charakterze wiejskim, które dysponują dużym potencjałem przyrodniczym i są atrakcyjne dla turystyki. Na przykładzie Pojezierza Drawskiego badano czy i w jaki sposób realizacja tego kierunku rozwoju byłaby możliwa. Materiał badań stanowiły wyniki przeprowadzonych wywiadów eksperckich i analizy dokumentów. Za największe przeszkody w rozwoju turystyki zrównoważonej uznano: niespójne ramy prawne, niewystarczający rozwój infrastruktury turystycznej wobec wzrastającej liczby turystów, który jest z kolei wynikiem braku długofalowej strategii rozwoju turystki. Opracowanie takiej strategii oraz jej konsekwentne wdrażanie nie jest możliwe ze względu na ciągłe zmiany polityczne na szczeblu władz lokalnych. Współpraca między sektorem turystycznym i ochroną przyrody oraz lokalnymi władzami jest utrudniona także ze względu na brak ustalonego podziału zadań i odpowiedzialności w zakresie turystyki w regionie. Jednak w ramach lokalnych
doi:10.2478/v10091-010-0009-1 fatcat:alayokqd3rfttmqreo4gefggsm