The mitral late diastolic flow acceleration slope after the restoration of sinus rhythm in acute atrial fibrillation: relationship to atrial function and change over time

Mehmet Eren, Dilaver Oz
2010 Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology  
The mitral late diastolic flow acceleration slope after the restoration of sinus rhythm in acute atrial fibrillation: relationship to atrial function and change over time Akut atriyal fibrilasyonda sinüs ritmi elde edildikten sonra mitral geç diyastolik akım akselerasyon eğimi: Atriyal fonksiyonla ilişkisi ve zamanla değişimi Original Investigation Özgün Araşt›rma 488 ÖZET Amaç: Bu çalışma, atriyal fibrilasyonlu (AF) hastalarda sinüs ritmi elde edildikten sonra mitral A dalga akselerasyon eğimi
more » ... akselerasyon eğimi (ADA-eğimi) ile sol atriyal ejeksiyon fraksiyonu (SA-EF) arasındaki ilişkiyi ve 2. gün ile 1. ay arasında ADA-eğimindeki değişimi değerlendirmek için prospektif olarak düzenlendi. Yöntemler: Yaş haricinde bir sebep bulunamayan ve ilk 48 saat içinde sinus ritmine döndürülen AF'li 16'sı bayan 29 hasta (16 bayan, ortalama yaş 56±13 yıl) çalışmaya alındı. Transtorasik ekokardiyografi sinüs ritmi elde edildikten sonraki 2. gün ve 1. ayda bütün hastalara uygulandı. Sayısal değişkenlerin karşılaştırılmasında eşlenmiş Student-t testi kullanıldı. Sol atriyal ejeksiyon fraksiyonunun tekli ve çoklu korelasyonları sırasıyla basit ve çoklu lineer regresyon analizleri ile değerlendirildi. Bulgular: Sol atriyal ejeksiyon fraksiyonu (%51±19'a karşı %42±17, p=0.03) ve ADA-eğimi (1087±351'e karşı 950±337cm/sn 2 , p=0.021) 1. ayda 2. güne göre daha büyük idi. Hem 2. günde ve hem de 1. ayda SA-EF ile ADA-eğimi arasında anlamlı korelasyon gözlendi (sırasıyla r=0.76, p<0.001 ve r=0.71, p<0.001). Ayrıca 1. aydaki SA-EF ile mitral A dalga pik hızı (r=0.42, p=0.025) ve mitral E/A oranı (r=-0.39, p=0.040) arasında da anlamlı korelasyonlar bulundu. Çoklu lineer regresyon analizinde, sadece ADA-eğimi SA-EF ile ilişkili bulundu [=9.35+0.04 (ADA-eğimi), R 2 =0.51, beta katsayısı=0.71 (%95 güvenlik aralığı 0.02-0.05) ve p<0.001]. ABSTRACT Objective: This study was prospectively designed to evaluate the relationship between the mitral A wave acceleration slope (AWA-slope) and the left atrial ejection fraction (LA-EF) after the restoration of sinus rhythm in patients with atrial fibrillation (AF), and also to evaluate the change in the AWA-slope between the sequent second day and first month. Methods: Twenty-nine patients (16 female, mean age 56±13 years) with unknown cause of AF (except for age) converted to sinus rhythm within the first 48 hours were included into the study. A transthoracic echocardiography was performed in all patients on the second day and the first month after restoration of the sinus rhythm. The paired Student's t test was used in comparisons of the continuous variables. The simple and multiple correlations of the LA-EF were evaluated by the simple and multiple linear regression analyses, respectively. Results: Left atrial ejection fraction (42±17 vs 51±19%, p=0.03) and AWA-slope (950±337 vs 1087±351 cm/sec 2 , p=0.021) obtained after the first month were greater than on the second day. A significant correlation between LA-EF and AWA-slope was observed both on the second day (r=0.76, p<0.001) and at the end of the first month (r=0.71, p<0.001). In addition, there were the correlations between LA-EF and mitral A wave peak velocity (r=0.42, p=0.025) or mitral E/A ratio (r=-0.39, p=0.040) at the end of the first month. On multiple linear regression analysis, only AWA-slope was found to be related to LA-EF (y=9.35+0.04 (AWA-slope), the overall R 2 =0.51, beta =0.71; 95% CI 0.02-0.05; p<0.001). Conclusion: Mitral A wave acceleration slope is a simple, reliable and non-invasive method that can be used to evaluate left atrial contractile function. It can also be used in monitoring of atrial stunning period in patients with sinus rhythm converted from AF. (Anadolu Kardiyol Derg 2010 December 1; 10(6): 488-94)
doi:10.5152/akd.2010.163 pmid:21047729 fatcat:4kq2zbxfjrfj3jgeadsggujaji