Hydrogen bonds in structures of coordination compounds of Cu(II) with N metylderivates of ethan-1,2diamin and tetrafluoridoboritan anion VODÍKOVÉ VAZBY V ŠTRUKTÚRACH KOORDINAÈNÝCH ZLÚÈENÍN Cu(II) S N-METYLDERIVÁTMI ETÁN-1,2-DIAMÍNU A TETRAFLUORIDOBORITANOVÝM ANIÓNOM

J Haníková, J Èernák
unpublished
Štúdium vzÙahu medzi magnetickými vlastnosÙami a kryštá lovou štruktúrou je v súèasnosti atraktívnou oblasÙou výskumu. Magnetické vlastnosti meïnatých zlúèenín (S = 1/2) sú výrazne ovplyvnené priestorovým usporia daním výmenných ciest. Zistilo sa, že okrem kovalentných väzieb cesty magnetických výmenných interakcii môžu sledovaÙ aj interakcie typu vodíkovej väzby, respektíve p-p interakcie [1], ktoré zabezpeèujú vhodnú orientáciu magneticky aktívnych iónov v priestore [2]. Vodíkové väzby sú
more » ... i dobre preskúmané z geometrického aj energetického h¾adiska, je však málo poznatkov o ich schopnosti sprostredkúvaÙ výmenné interakcie. Táto úloha vodíkových väzieb bola potvrdená vo viacerých prípadoch. Ako príklad zlúèeniny, v ktorej dochádza k antiferomagnetickým interakciám medzi centrálnymi atómami Cu(II) len prostredníctvom intermolekulových vodíkových väzieb, je možné uviesÙ [Cu(eo) 3 ]SO 4 (eo= etán-2-diol) [3]. Vplyv vodíkových väzieb na magnetické vlastnosti bol študovaný aj v prípade zlúèenín typu [Cu(L-L) 2 M(CN) 4 ], v ktorých L-L boli en = etán-1,2-diamín, men = N-metyl-etán-1,2-diamín, bmen = N, N´-dimetyl-etán-1,2-diamín, dmen = N, N´-dimetyl-etán-1,2-diamín a ako mostík medzi atómami medi vystu-povali štvorcové tetrakyanidokomplexné anióny [M(CN) 4 ] 2-(M= Ni, Pd, Pt) [4-6]. V posledne menovaných zlúèeninách boli atómy medi premostené päÙatómovým mostíkom-NC-M-CN-. Výsledky štúdia ukázali, že medzi atómami medi v týchto zlúèeninách existuje slabá antiferomagnetická interakcia a magnetická rozmernosÙ je zvýšená výmennými interakciami pozdåž vodíkových väzieb typu NH···N···HN [5, 6]. S cie¾om skrátiÙ dåžku kovalentného mostíka rozhodli sme sa nahradiÙ päÙatómový mostík tvorený tetrakyanidokomplexnými aniónmi trojatómovým mostíkom na báze fluoridoaniónov, napr. BF 4-alebo SiF 6 2-. Rešeršou z Cambridgeskej kryštalografickej databázy (CSD, verzia koniec roka 2008) [7] bolo nájdených 104 zlúèenín obsahujúcich atóm Cu(II) a tetrafluorido boritanový anión. Z nich 25 obsahovalo katión [Cu(L-L) 2 ] 2+ , v ktorom ligand L-L je en alebo jeho N-metyl deriváty. Nako¾ko v literatúre chýbajú pod¾a Ó Krystalografická spoleènost Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k81 b) a) Obr. 1. Grafické znázornenie závislosti poèetnosti od vzdialenosti O···F (a) a poèetnosti od hodnoty uhla O-H···F (b) vo vodíkových väzbách typu OH···FBF 3- .
fatcat:xke2bc34krbxngl3ifq3tcdqgq