Chlorophyll-a concentration estimation with field spectra of summer water-body in Lake Qiandao

GAO Yurong, LIU Mingliang, WU Zhixu, HE Jianbo, YU Zuoming
2012 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2012.0408 fatcat:k7kmodzuwzg4jatsl5ihstniby