Dynamics of Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy and its Contribution to Mesozooplankton in the Southeastern Black Sea

Ulgen Aytan, Yasemen Şentürk
2018 AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING  
ÖZ Son yarım yüzyılda Karadeniz'de zooplankton kommunitelerinde önemli değişimler gözlenmiş, bazı türler hemen hemen kaybolurken, bazı türler artış göstermiştir. Bu türlerden biri olan heterotrofik dinoflagellat Noctiluca scintillans, dünya denizlerinde yaygın olarak dağılım göstermektedir. Büyük boyutu (>200 µm) ve fagotrofik beslenme davranışı nedeniyle mesozooplankton içinde değerlendirilen Noctiluca scintillans 1970'lerden sonra Karadeniz'de mesozooplanktonun baskın katılımcılarından biri
more » ... ımcılarından biri olmuştur. Bu çalışma ile Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında Güneydoğu Karadeniz yüzey sularında Noctiluca scintillans populasyon yapısı ve mesozooplanktona olan katkısı araştırılmıştır. Yüzey sularında Noctiluca scintillans hücre bolluk değerleri en düşük yaz ayları, en yüksek Şubat-Mayıs periyodu olmak üzere 0-23357 hücre.m -3 arasında değişmiş ve nehir ağzından açığa doğru artış eğilimi sergilemiştir. Örnekleme süresince Noctiluca scintillans hücre çapı 352-629 µm ve hacmi 2.28x10 7 -1.3x10 8 µm 3 arasında değişmiştir. Toplam mesozooplankton bolluğu 10-24020 birey.m -3 arasında değişim göstermiştir. Örnekleme istasyonları arasında Noctiluca scintillans ve mesozooplankton bolluğu bakımından istatistiksel olarak önemli farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Noctiluca scintillans toplam mesozooplanktona en düşük katkıyı yaz aylarında yaparken, Şubat-Mayıs periyodunda toplam mesozoplanktona katkısı nehir ağzında %79±4, kıyı sularında ise %98±2 olarak belirlenmiştir. Çalışma, bölgede Noctiluca scintillans'ın zooplanktonun hala önemli bir katılımcısı olduğunu doğrulamaktadır. ABSTRACT During the last half century, significant changes have been observed in the zooplankton communities in the Black Sea. While some species have almost disappeared, someother species have increased in number. Noctiluca scintillans is a red-tide forming heterotrophic dinoflagellate, which is widely distributed in the world's oceans. Due to its large cell size (>200 μm) and phagotrophic feeding behavior, Noctiluca scintillans is assessed within mesozooplankton communities. After the 1970s, Noctiluca scintillans became dominant in the mesozooplankton community in the Black Sea. Between May 2015 and April 2016, the population characteristics of Noctiluca scintillans and its contribution to mesozooplankton communities were investigated in surface waters in the southeastern Black Sea. The abundance of Noctiluca scintillans in surface waters ranged between 0-23357 cells/m -3 with the lowest number found in the summer and the highest number found from February to May. Abundance tended to increase from the river mouth toward open waters. During the study, the cell diameter and volume of Noctiluca scintillans varied between 352-629 µm and 2.28 x 10 7 -1.3x10 8 µm 3 , respectively. The total mesozooplankton abundance ranged between 10-24020 individuals/m -3 . There are no statistically significant differences in Noctiluca scintillans and mesozooplankton abundance between sampling stations (p>0.05). The contribution of Noctiluca scintillans to the mesozooplankton population was the lowest during summer, but from February to May, Noctiluca scintillans comprised 79%±4% and 98%±2% of the total mesozooplankton population in the river mouth and coastal waters, respectively. These results confirm that Noctiluca scintillans is still an important contributor of the mesozoplankton community in the southeastern Black Sea.
doi:10.26650/ase201814 fatcat:vjtyfhbqhzhebjxk53gvo74ng4