MÜTAREKE DÖNEMİNDE İTİLAF DEVLETLERİ VE İSTANBUL HÜKÜMETLERİ ARASINDA İTHALAT GÜMRÜK VERGİSİ PROBLEMİ (1918-1922) Abstract THE IMPORT CUSTOMS TAX PROBLEM BETWEEN THE ALLIED STATES AND THE OTTOMAN EMPIRE IN THE ARMISTICE PERIOD (1918-1922)

Murat Aydoğdu, Yakın Dönem, Türkiye Araştırmaları
2016 unpublished
Özet 30 Ekim 1918'de, İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasındaki çatışmalara son veren Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu andan itibaren İtilaf kuvvetleri, müta-reke hükümlerine aykırı olarak, Osmanlı topraklarının bazı bölgelerini işgal et-meye başladı. İstanbul'u da fiilen işgal eden İtilaf kuvvetleri İstanbul Hükümet-leri üzerinde ağır bir baskı uygulamaya başladı. Müttefiklerin amaçlarından biri de, İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından ilga edilen kapitülasyonları yeniden yürürlüğe
more » ... niden yürürlüğe sokmaktı. Bunun bir yansıması olarak, Babıali'den savaştan önceki (%11 ad-valorem) ithalat gümrük vergisi rejimine dönmesini talep ettiler. Bu ça-lışmanın amacı İtilaf Kuvvetleri'nin talebi karşısında İstanbul Hükümetleri'nin tutumunu, Osmanlı arşiv belgelerine ağırlık vererek incelemektir.
fatcat:sdjempztpfadxpbnabpe4n5f7u