The Odessa press is the main source of foreign news in the South of Ukraine in the second half of the 19th century

Ірина Сидун
2020 Dialog media studios  
У статті досліджено матеріали одеської преси другої половини ХІХ ст. як головне джерело закордонних новин на Півдні України. Виявлено основні проблеми, які порушувалися на шпальтах тогочасних видань. Показано, що дослідження регіональної періодичної преси є одним із важливих завдань на сьогодні. Саме такі видання є важливим історичним джерелом досліджуваного періоду. Протягом історичного розвитку видання еволюціонували. Змінювалися як зовнішній вигляд видання, так і інформаційна політика.
more » ... йна політика. Показано процес формування оцінок соціально-економічного, внутрішнього та зовнішньополітичного життя зарубіжних країн, які обумовили особливості сприйняття громадськості Херсонської губернії другої половини ХІХ ст. Ключові слова: періодичні видання, одеська преса, Південь України, закордонні новини, зарубіжні країни, США, цензура. Актуальність дослідження. Постановка проблеми та її зв'язок із науковими й практичними завданнями. У кінці ХХ -на початку ХХІ ст. Україна зіткнулась із новими політичними та економічними реаліями. Як тоді надзвичайно важливо було засвоїти досвід таких процесів, що вже відбувалися у світі, так і сьогодні ці питання є актуальними. Наразі багато питань української історії, зокрема й міжнародних відносин, залишаються не вивченими. Для другої половини ХІХ ст. значення періодичної преси в соціально-157 Одесская пресса второй половины ХІХ в.главный источник зарубежных новостей на Юге Украины Ирина Сидун, канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой периодической печати и медиаредактирования Одесского национального университета имени И. И. Мечникова e-mail: sydun_iryna@ukr.net В статье исследованы материалы одесской прессы второй половины XIX в. Как главный источник зарубежных новостей на Юге Украины. Выявлены основные проблемы, которые поднимались на страницах изданий тех лет. Показано, что исследование региональной периодической печати является
doi:10.18524/2308-3255.2019.25.195588 fatcat:oxeslbc74jew5jr2ubpvhublxi