Mycoplasma haemofelis Infection and Imaging of Mycoplasma haemofelis Using Scanning Electron Microscopy in a Cat
Bir Kedide Mycoplasma haemofelis Enfeksiyonu ve Etkenin Taramalı Elektron Mikroskopi ile Görüntülenmesi

Öznur ASLAN, İlknur KARACA BEKDİK, Esma Gamze İLGAR
2015 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Özet Bu olgu sunumunda, bir kedide Mycoplasma haemofelis enfeksiyonunun ve elektron mikroskopik görüntülenmesinin değerlendirilmesi amaçlandı. Olgunun materyalini iştahsızlık, halsizlik, dehidrasyon şikayeti olan, 3 yaşlı, erkek, sarman kedi oluşturdu. Kedinin yapılan klinik muayenesinde şiddetli dehidrasyon, apati, taşipne, kalpte üfürüm, taşikardi ve beden ısısının 38.2°C olduğu belirlendi. Kan örneklerinin sitolojik değerlendirilmesi ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile Mycoplasma
more » ... lis tanısı kondu ve taramalı elektron mikroskobi ile görüntülendi. Sağaltım amacıyla oral yolla 14 gün süreyle 10 mg/kg/gün dozunda doksisiklin (Tetradox kapsül, Fako®) kullanıldı. Sağaltım sonucunda kedinin klinik durumunun düzeldiği, kan frotisinde etkenlerin sayısının azaldığı, kan hemogram ve serum biyokimyasal değerlerinin normale döndüğü belirlendi. Yapılan literatür araştırmasına göre ülkemizde Mycoplasma haemofelis ile doğal enfekte bir kedide etkenin taramalı elektron mikroskopi (TEM) yöntemiyle görüntülenmesi ilk kez gerçekleştirildi. Abstract In this case report was aimed to the evaluation of Mycoplasma haemofelis infection and electron microscopic imaging in a cat. The material of present case was included a cat, three years old, male, referred to a history of anorexia, lethargy and dehydration. Clinically were defined dehydration, apathy, tachypnea, 38.2ºC body temperature, murmur and tachycardia at the auscultation of heart. Mycoplasma haemofelis was detected at the peripheral smear and using PCR assay, and viewed with scanning electron microscopy. The patient was treated with doxycycline (Tetradox kapsül, Fako®) at a dose of 10 mg/kg/day orally for 14 days. The clinical condition of the cat was improved after treatment, which reduced the number of Mycoplasma haemofelis in blood smears, hematological and serum biochemical values were determined to be normal. To the best of authors' knowledge, this case reports the first imaging of scanning electron microscopy of Mycoplasma haemofelis in cats that are naturally infected in Turkey.
doi:10.9775/kvfd.2014.11647 fatcat:i4snq7ue6zcqfelqa5tlwdf4pi