Survey and Evaluation of RGB-D SLAM

Shishun Zhang, Longyu Zheng, Wenbing Tao
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3053188 fatcat:g4uhbbm7l5hzlopdhesbovepiu