NASTAVA MATEMATIKE U OSNOVNOJ XKOLI

Jasmina Milinkovii
unpublished
Znaqajna komponenta ostvarivaaa nastave svakog predmeta je sistematsko praaeee i vrednovaae rezultata koje uqenici postiiu, kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom smislu. Nastavni proces, institucionalizovan kroz xkolski sistem, dovodi uqenike u situaciju da ihovi rezultati bivaju redov-no proveravani i oceeivani, opisnim ili brojqanim ocenama. Oni su svesni da e ihovo znaae biti oceeeno i sigurno je da im informacije o tome xta e biti oceeeno, kako e i kada biti vrednovano i koji e
more » ... vano i koji e kriterijumi biti primeeeni prilikom oceeivaaa pomaau da svoja interesovaaa i sposobnosti usmere u eeenom pravcu i usaglase sa svojim ambicijama. U xiroj, pa i prosvetnoj javnosti prisutna je zabluda da je vrednovaae zna-a u matematici jednostavnije nego u drugim predmetima, lakxe se obezbeeuje objektivnost i preciznost prilikom oceeivaaa, a kvantitativni pokazateei se lako izvode po principu "taqno-netaqno\ ili putem adekvatnog "poentiraaa\, xto karakter matematiqkih znaaa omoguuava. Slobodni smo ustvrditi da je takvo shvataae prisutno i kod dela nastav-nika matematike, pre svega onih koji se prema pitaau vrednovaaa matematiqkih znaaa odnose "tradicionalno\. Pod tim podrazumevamo shvataae da se uqeee matematike u xkoli sastoji od saznavaaa i usvajaaa odreeenih qiienica, sa-vlaaivaaa odreeenih vextina i umeea, pri qemu je nastavnik onaj koji nastavnu graau predaje, kroz taj qin otkriva uqenicima nove matematiqke istine, orga-nizuje uveebavaae nauqenih postupaka, a zatim proverava nivo usvojenosti tih znaaa od strane uqenika. U t akvom pristupu veeina uqenika uqi kroz imitira-e i zapammivaae onoga x t o su videli, quli, zapisali. "Apsolutno objektivni\ kontrolni zadaci, pismeni zadaci i testovi, smatraju privrrenici ovog pri-stupa nastavi, biie najbooi naqin da se proveri nivo usvojenosti novih znaaa. Pri tome se zaboravva da taqno rexen zadatak ne garantuje da je uqenik zaista razumeo odnosnu materiju i da suvereno vlada ome. Ilustrovaaemo ovo sa dva primera, koji se odnose na isti pojam (obim mnogougla), ali je prvi nameeen uqenicima mlaaih razreda osnovne xkole (III i IV razred), dok bi drugi mogao naai mesto u s t arijim razredima osnovne xkole (u V razredu).
fatcat:t4isyhv6frgwbgnbvda66zsibe