USE OF SAPROPHYTIC FUNGI SPECIMENS AS A PLANT PROTECTION AGENTS IN TOMATOE PLANTATION
ZASTOSOWANIE PREPARATÓW GRZYBÓW SAPROFITYCZNYCH JAKO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W UPRAWIE POMIDORÓW

Katarzyna Bandurska, Piotr Krupa, Agnieszka Berdowska, Igor Jatulewicz
2015 Inżynieria Ekologiczna  
STRESZCZENIE Realizację ochrony środowiska można uskuteczniać na wiele sposobów. Jednym z nich może być ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. W przeprowadzonych badaniach określano wpływ grzybów z rodzaju Trichoderma na kondycję i zdrowotność sadzonek pomidorów. Doświadczenia prowadzono w warunkach kontrolowanych w kulturach wazonowych. Wykorzystano komercyjny preparat TRIFENDER zawierający zarodniki Trichoderma asperellum oraz izolowany z gleby ogrodniczej szczep T12
more » ... oderma viride. Jednym z czynników doświadczalnych był patogeniczny szczep Fusarium sp. -grzyb często atakujący rośliny uprawne, przeciw któremu stosowany jest obecnie cały arsenał środków chemicznych. Preparatami uzyskanymi z izolowanych i namnożonych kultur grzybowych traktowano części nadziemne sadzonek (oprysk) i podziemne (podlewanie). Działanie grzybów Trichoderma określano porównując ilość nekroz liści w poszczególnych wariantach hodowli w stosunku do kombinacji kontrolnej. Rozwój sadzonek określano na podstawie wysokości roślin i ich suchej masy. Uzyskane wyniki wykazały ochronną rolę grzybów z rodzaju Trichoderma w stosunku do patogenu z rodzaju Fusarium. Liście pomidorów traktowanych preparatami grzybów saprofitycznych miały statystycznie istotną mniejszą ilość zmian nekrotycznych wywołanych patogenem. Efektywniejszy pod tym względem był niekomercyjny izolat T. viride. Użyte w doświadczeniach preparat Trifender jak i izolat T. viride znacząco statystycznie wpływały na wzrost i rozwój sadzonek pomidorów o czym świadczyła większa w porównaniu z kontrolą sucha i świeża masa roślin. Słowa kluczowe: biologiczna ochrona roślin, Trichoderma viride, Trichoderma asperellum. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the effects of the Trichoderma spp. fungi on the conditions and health of tomato plants. The experiments were conducted in pot cultures and controlled conditions. Commercial formula TRIFENDER containing Trichoderma asperellum spores and isolated from garden soil strain T12 Trichoderma viride were used. In one embodiment, the plants were treated with pathogenic strain of Fusarium sp. that commonly damages crops and against which the whole arsenal of chemicals is used. Preparations obtained from isolated and multiplied fungal cultures were used for the treatment of the above-ground (spraying) and under-ground (sprinkling) parts of tomatoes. Influence of the Trichoderma fungi was determined by comparing the presence of necrosis on leaves in various groups of cultivated tomatoes compared to control samples. The development of seedlings was checked by measuring the length of plants and the weight of fresh and dry plants. The results demonstrated the protective role of Trichoderma spp. fungi in relation to the Fusarium sp.. Leaves of tomato treated with solutions of saprophytic fungi had a statistically significant lower amount of necrotic changes caused by the pathogen. More effective in this regard was uncommercial isolate of T. viride. Formulation used in the experiments Trifender and isolate T. viride statistically significant influence on the growth and development of the tomato plants as evidenced by increased compared to the control fresh and dry weight of plants.
doi:10.12912/23920629/58908 fatcat:yqpbll3a5nfg7e6cs7oc2rb7k4