انعطاف‌پذیری سازمانی و عملکرد مالی: موردمطالعه شعب تأمین اجتماعی شهر تهران

منا دس‌تام
2021 مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی  
هدف: انعطاف‌‎پذیری سازمانی به‌ضرورت انکارناپذیر در محیط نامطمئن و پویای امروزی تبدیل‌شده است به‌طوری‌که به سازمان قابلیت واکنش مناسب در برابر تغییرات محیطی را می‌دهد و حتی می‌‎توانند بر عملکرد سازمان علی‌الخصوص، عملکرد مالی تأثیرگذارند. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر در آن دسته پژوهش‎‌های کاربردی قرار می‎‌گیرد که اطلاعات آن به شیوه پیمایشی جمع‌آوری گردیده است و چون به بررسی رابطه انعطاف‎‌پذیری سازمانی و عملکرد مالی می‌پردازد از نوع همبستگی می‎‌باشد. یافته‌ها: نتایج نشان می‎‌دهد که انعطاف‎‌پذیری
more » ... مانی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی دارد. به‌عبارتی‌دیگر انعطاف‌‎پذیری برنامه‌ریزی‌شده و انطباقی با عملکرد مالی رابطه معناداری دارد و ضریب مسیر انعطاف‎‌پذیری انطباقی بیشتر از انعطاف‌‎پذیری برنامه‌ریزی‌شده بیشتر بوده است. اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نتایج حاصل از این پژوهش می‎‌تواند مورداستفاده‌ی مدیران، کارشناسان و پژوهشگران قرار گیرد.
doi:10.22105/imos.2021.282313.1088 doaj:349907df43e2437180c6141be310ee39 fatcat:iqlutwqerrhwnmqm2cq2x7mwvm