Een ooggetuige over een epidemie te Brugge ca. 1600

L. Devliegher
1981 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
Vóór de godsdiensttroebelen in de tw eede helft van de 16de eeuw ging het am bacht van de kleerm akers m ede in de processie van de Sint-Salvatorsparochie op H. Sacram entsdag. Toen de kleerm akers, w egens de Beeldenstorm , hun diensten -zoals ge bruikelijk -niet m eer konden verrichten in de Sint-Kristoffelskapel op de M arkt, gingen ze naar de Lanchalskapel in de O.-L.-Vrouw ekerk. Nadat de Sint-D onaaskatedraal de Sint-Kristoffelskapel hersteld had, zijn de kleerm akers ca. 1610 in deze
more » ... a. 1610 in deze kapel teruggekeerd. Toen ze in 1615 door Sint-Salvators gevraagd w erden om op nieuw in hun Sacram entsprocessie op te stappen, m aakte de O.-L.-Vrouwekerk m oeilijkheden. Naar aanleiding van deze tw ist geeft de boekhouder van de Sint-Salvatorskerk het hieronder staande kort ooggetuigeverslag van de pest die rond 1600 te Brugge gew oed heeft1. Deze korte nota kan m en vergelijken m et de beschrijving die W. W eydts in zijn bekende kroniek gegeven heeft van een besm ettelijke ziekte die
doi:10.21825/hvgg.v118i1-2.4452 fatcat:pwpwd2gmyjboboaqegdlczkldy