Instytut Ogrodnictwa OFERTA WDROŻENIOWA

Ul Konstytucji, Maja
unpublished
Huwa-San TR-50 jako stymulator wzrostu i związek ograniczający rozwój zgorzeli zgnilakowej Słowa kluczowe: chryzantema, kufea hyzopolistna, niecierpek, wzrost, korzenienie, ulistnienie, Pythium, ograniczanie Opis wdrożenia Huwa-San TR-50, zawierający 497 g nad-tlenku wodoru oraz 0,03 g koloidalnego sre-bra/kg, zarejestrowany jest w Polsce jako stymulator rozwoju roślin oraz do odkażania powierzchni pod osłonami i w polu, w tym także gleby. Rozkładający się nadtlenek wo-doru dostarcza roślinom
more » ... ostarcza roślinom dodatkowo tlenu, co powoduje ich szybszy rozwój. Związek ten oraz srebro koloidalne zabezpieczają miej-sca uszkodzeń przed infekcją przez czynniki chorobotwórcze, co sprzyja tworzeniu się większej liczby korzeni na roślinach i stymu-luje ich rozwój. Mechanizm oddziaływania na patogeny roślinne polega na blokadzie oddychania komórek poprzez katalityczne utlenianie srebra oraz hamowanie rozwoju DNA i destabilizację mikroorganizmów. Śro-dek jest biodegradowalny prawie w 100% i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W przeprowadzonych doświadczeniach oceniano wpływ Huwa-San TR-50, zastoso-wanego do moczenia nieukorzenionych sa-dzonek oraz opryskiwania starszych roślin na ich rozwój i zdrowotność. Po 3 tygo-dniach ukorzeniania stwierdzono komplek-sowe oddziaływanie środka użytego do kil-kunastosekundowego moczenia sadzonek chryzantem na ich rozwój. Środek użyty w stężeniu 0,05% powodował istotne zwięk-szenie liczby ukorzenionych sadzonek (do około 100%) mimo ukorzeniania ich w pod-łożu zakażonym przez Pythium ultimum. Sadzonki te rosły ok. 2-krotnie szybciej ani-żeli kontrolne, a masa ich korzeni była rów-nież ok. 2-krotnie większa niż u roślin kon-trolnych. Zbliżone wyniki uzyskano stosując Huwa-San 0,05% do moczenia sadzonek ku-fei hyzopolistnej. Uzyskane dane wskazują, że badany środek bardzo dobrze zabezpiecza ukorzeniane sadzonki przed zgorzelą zgnila-kową już w stężeniu 0,01%, a w koncentracji 5-krotnie wyższej chroni je całkowicie przed sprawcą choroby. Zastosowanie Huwa-San w stężeniu 0,05%, do opryskania niecierpka nowogwinejskiego, po około 2 tygodniach po jego ukorzenieniu, spowodowało po 4 tygodniach uprawy istotnie szybszy przyrost pędów oraz zwiększenie liczby liści na tychże pędach. Mimo gęstego ustawienia roślin na parapecie w szklarni, nie stwierdzono na pędach objawów szarej pleśni, które zanotowano na niecierpku kontrolnym, opryskanym wodą. Rośliny traktowane środ-kiem Huwa-San miały ciemniejsze liście ani-żeli niecierpki kontrolne.
fatcat:vefhl4t5prbzrjzb6zdb43csym