Factors which determinate economic growth
Faktori koji determinišu privredni rast

Maja Dajić, Nenad Kojić
2018 Ekonomski pogledi  
Сажетак: Светска економска криза праћена либерализацијом и дерегулацијом тржишта, растом незапослености и продубљивањем јаза између малог броја богатих и огромне већине сиромашних људи, трансформисала је важеће обрасце генерисања привредног раста. Светска привреда се не само због економске кризе већ и због глобализације, потребе за променама на тржишту радне снаге (између осталог и све већих потреба за креативношћу), технолошки вођене информатичке револуције, који у значајној мери диктирају
more » ... редни раст не само у развијеним већ и у земљама у развоју и неразвијеним земљама света, већ дужи временски период налази у фази дубоких структурних промена. Те промене су допринеле и значајном продубљавању јаза између развијених и недовољно развијених привреда у свету. Развијене земље света привредни раст у великој мери заснивају на активној примени иновативних знања као и на акумулацији софистициране технологије и њеном континуираном унапређењу, док је у недовољно развијеним земљама привредни раст превасходно повезан са продуктивношћу. По узору на индустријски водеће привреде недовољно развијене земље треба да теже квалитетном привредном расту којег карактерише постојаност и самоодрживост. Овакав привредни раст се не може брзо постићи већ он представља спор и дуготрајан процес. Циљ ове анализе је да укаже на који начин одређена обележја, попут иновативности, интелектуалног капитала и технологије детерминишу привредни раст земаља на различитом нивоу развијености. Кључне речи: Привредни раст, промене окружења, детерминанте привредног раста Abstrakt: The global economic crisis, caused by the liberalization and deregulation of the market, the growth of the unemployed and the widening of the gap between a small number of the rich and the vast majority of poor people, transformed the evolutionary form of generating a suitable growth. The global economy is not only a boon of economic crisis, but also a globalization, the need to change the power of the trinity (among other things, growing demands for creativity), technologically driven IT revolutions, which significantly dictate occasional growth not only in the developed world but also in the developing world and underdeveloped countries of the world, a longer period of time is in the phase of deep structural changes. These changes have 1 d.maja@hotmail.rs 2 nenad.kojic@pr.ac.rs Маја Дајић, Ненад Којић Економски погледи, ISSN 1450-7951 42 contributed to a significant deepening of the gap between developed and underdeveloped economies in the world.The development of the land of light economic growth is to a great extent measured by the active application of innovative knowledge as well as the accumulation of complexity of technology and ongoing continuous improvement, that is, in the underdeveloped country, the primitive creatures previously told with productivity. Following the example of industrial leadership, a suitable underdeveloped country should put in a quality appropriate growth, characterized by sustainability and selfsustainability. Such a primary growth can not be achieved quickly, but has presented a slow and later process. The aim of this analysis is to illustrate how certain features, such as innovation, intellectual capital and technology, determine the economic growth of countries at a different level of development.
doi:10.5937/ekopog1801041d fatcat:xmt2ayo2ebgz3g6xnhyqr7ybra