Cationic acrylamide copolymers and terpolymers as flocculants for model aqueous suspensions

AGNIESZKA UBOWSKA, TADEUSZ SPYCHAJ
2010 Polimery  
Cationic acrylamide copolymers with diallyldimethylammonium chloride and terpolymers of the both monomers with N-vinylformamide were synthesized, characterized by capillary viscometry and their flocculation efficiency evaluated by extinction, sludge volume and solid matter recovery measurements. The polymerization reactions were carried out either as thin-layer processes in aqueous solutions or as microsuspension polymerization. The results from the numerous flocculation tests performed on
more » ... aqueous suspensions of fine coal, colloidal silica and talc have been presented and discussed. Flocculation efficiency was determined taking into account the type and dose of the used copolymer. Key words: acrylamid cationic copolymers and terpolymers, diallyldimethylammonium chloride, N-vinylformamide, flocculants, flocculation efficiency. KATIONOWE KOPOLIMERY I TERPOLIMERY AKRYLOAMIDU JAKO FLOKULANTY MODELO-WYCH SUSPENSJI WODNYCH Streszczenie -Kationowe kopolimery akryloamidu z chlorkiem diallilodimetyloamoniowym oraz terpolimery tych dwóch monomerów z N-winyloformamidem (schemat A) otrzymywano dwoma metodami: w cienkiej warstwie roztworu wodnego b¹dŸ w postaci mikrosuspensji (tabela 1). Scharakteryzowano je metodami wiskozymetrii kapilarnej (tabela 2) a tak¿e oceniono ich efektywnooeae floku-lacyjn¹ na drodze pomiaru ekstynkcji oraz objêtooeci i masy osadu poflokulacyjnego. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki licznych testów flokulacyjnych przeprowadzonych na modelowych wodnych zawiesinach mia³u wêglowego (tabela 3, rys. 1), krzemionki koloidalnej (tabela 4, rys. 2) oraz talku (tabela 5, rys. 3). Efektywnooeae flokulacyjn¹ porównywano uwzglêdniaj¹c typ i dawkê u¿ytego flokulantu. S³owa
doi:10.14314/polimery.2010.299 fatcat:onqaltztm5gm5fle6byh3jkem4