The Association of Cord Blood Lactate and Thiol-disulfide Homeostasis in Vaginal or Cesarean Delivered Term Newborns (without Fetal Distress)

Burak Ceran, Fatma Nur Sarı, Esra Beşer, Evrim Alyamaç Dizdar, Salim Neşelioğlu, Cüneyt Tayman, Özcan Erel
2022 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital  
Amaç: Yenidoğanlarda hipoksi ve stres durumunda laktat düzeyi yükselmektedir. Tiyol ise hücrelerde herhangi bir oksidatif stres durumunun oluşumunu önlemede kritik role sahip organik bir bileşiktir. Fetal distress bulgusu olmayan ve farklı doğum şekilleri ile doğan term yenidoğanlarda yeni bir oksidatif stres parametresi olan tiyol-disülfit dengesinin laktat düzeyi ile ilişkisini göstermeyi amaçladık. Yöntem: Bu prospektif çalışmaya canlı doğan 60 term yenidoğan bebek dahil edildi. Term
more » ... nlar doğum şekline göre vajinal doğum (VD; n=21) ve sezaryen doğum (SD; n=39) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Doğumu takiben umblikal korddan alınan kan örneğinde kan gazı parametreleri ve tiyol-disülfit dengesi analiz edildi. Yenidoğanlar laktat düzeyine göre de, laktat >4 mmol/L ve laktat ≤4 mmol/L olarak iki gruba ayrılarak subgrup analizi yapıldı. Bulgular: Doğum ağırlığı, gebelik haftası, Apgar skoru her iki doğum grubunda benzerdi. VD grubunun laktat, nativ tiyol, total tiyol, disülfit ve albumin düzeyleri SD grubuna göre istatiksel olarak anlamlı yüksekti. Laktat düzeyleri ile kordon kanı disülfit (r=0,408 ve p<0,001) arasında pozitif korelasyon, kordon kanı pH (r=-0,461 ve p<0,001) ve baz açığı (r=-0,471 ve p<0,001) arasında negatif korelasyon tespit edildi. Laktat >4 mmol/L olan subgrupta disülfit düzeyi anlamlı olarak yüksek saptandı. Sonuç: Bu çalışma kordon kanında laktat düzeyi ile tiyol-disülfit homeostazı arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu gösteren alanındaki az çalışmadan biridir. Tiyol-disülfit parametreleri ve özellikle laktat ile pozitif korelasyonu saptanan disülfit düzeyi, yenidoğanlarda oksidatif stresin değerlendirilmesinde alternatif bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.
doi:10.4274/terh.galenos.2021.83792 fatcat:czazpiigfvejjgmnm2qjridjre