Mechanic complications of acute myocardial infarction

Mehmet Bulent Vatan, Huseyin Gunduz
2013 Sakarya Medical Journal  
Giriş Miyokard infarktüsü (MI) ülkemizde ve dünyada en başta gelen ölüm nedenlerindendir. Koroner bakım ünitelerinin kurulması ve reperfüzyon stratejilerinin geliştirilmesi sonucunda son yıllarda MI'a bağlı ölüm ve komplikasyon oranları oldukça azalmıştır. Akut MI'ın komplikasyonları temel olarak iskemik, mekanik, aritmik, embolik ve inflamatuar (perikardit) komplikasyonlar alt başlıkları altında incelenebilir. MI'a bağlı ölümlerin çoğunluğu aritmik komplikasyonlar sonucudur. Bununla beraber
more » ... Bununla beraber mekanik komplikasyonlar çok daha az görülmesine rağmen daha ölümcül seyretmektedir. MI'ın mekanik komplikasyonlarından en önemlileri ventrikül serbest duvar rüptürü, ventriküler septal rüptür ve akut mitral yetersizlik olup sıklıkla kardiyojenik şok ve ani ölüm ile seyretmektedirler. Diğer mekanik komplikasyonlar arasında sol ventrikül anevrizması, ventriküler yalancı anevrizma, ciddi sol ventrikül disfonksiyonuna bağlı kardiyojenik şok, sağ ventrikül yetersizliği ve dinamik sol ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu yer almaktadır. Biz derlememizde MI'ın mekanik komplikasyonlarından en sık görülen ve en önemlilerinden bahsedeceğiz. Ventriküler septal rüptür Akut MI seyrinde gelişen ventriküler septal rüptür (VSR) nadir ancak ölümcül bir komplikasyondur. Trombolitik öncesi dönemde görülme oranı % 1-2 iken; reperfüzyon stratejilerinin gelişmesiyle oran % 0.2'e düşmüştür 1 . MI'ın ilk 24. saatinde veya 2. haftadan sonra da görülebilmekle beraber en sık 2-5. günlerde gelişir. VSR oluşumunun bağımsız öngörücüleri arasında yaş, kadın cinsiyet, anterior MI, geliş KILLIP sınıfının yüksek olması ve artmış kalp hızı bulunmaktadır. Patofizyoloji: VSR anterior MI hastalarında apikal septum bölgesinde görülürken, inferior MI seyrinde bazal posterior septumda görülür. %30-40 hastada defekt çoklu kanalcık şeklindedir. Klinik bulgular: VSR oluşumu sonrası saatler günler içinde gelişen göğüs ağrısı, hipotansiyon, pulmoner ödem ve şok tablosu en sık karşılaşılan bulgulardır. Fizik muayene-
doi:10.5505/sakaryamj.2013.22932 fatcat:ao6rz7rshrf2npm55viqpggy4i