Radial growth and activity of antioxidant enzymes in the three post-radiation Cladosporium cladosporioides generations
Радіальний ріст та активність ферментів антиоксидантного захисту у трьох пострадіаційних генераціях Cladosporium Cladosporioides

A.V. Tugay, T.I. Tugay, V.A. Zheltonozhsky, M.V. Zheltonozhskaya, L.V. Sadovnikov, G.V. Ponomarenko, O.B. Polischuk
2017 Âderna Fìzika ta Energetika  
РАДІАЛЬНИЙ РІСТ ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ТРЬОХ ПОСТРАДІАЦІЙНИХ ГЕНЕРАЦІЯХ CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES Було досліджено швидкість радіального росту та активність ферментів антиоксидантного захисту -супероксиддисмутази (СОД), каталази, пероксидази -у трьох пострадіаційних генераціях двох штамів Cladosporium cladosporioides: контрольного та з радіоадаптивними властивостями. Установлено, що за параметром збільшення швидкості радіального росту гормезисний ефект більш
more » ... ий у пострадіаційних генераціях контрольного штаму, ніж у генераціях штаму з радіоадаптивними властивостями. Проте у ферментативній системі антиоксидантного захисту суттєвий гормезисний ефект виявлено у трьох пострадіаційних генераціях штаму з радіоадаптивними властивостям, який проявлявся у зростанні до 2 разів СОД активності та збільшенні пероксидазної активності у 4 рази. Ключові слова: хронічне опромінення, пострадіаційні генерації Cladosporium cladosporioides, швидкість радіального росту, ферменти антиоксидантного захисту. Через 30 років після Чорнобильської аварії актуальним залишилось дослідження віддалених наслідків дії хронічного опромінення на мікобіоту, яка є постійною й активною компонентою біогеоценозу. У попередніх дослідженнях було встановлено, що у 80 % мікроміцетів, що були виділені із зони відчуження ЧАЕС (далізона відчуження), тобто тривалий час знаходились в умовах хронічного опромінення, сформувались нові радіоадаптивні властивості, які полягали в позитивній реакції на дію великих доз опромінення, -позитивний радіотропізм, стимуляція гіфального росту [1 -5]. Особливої уваги потребує дослідження адаптації до хронічного іонізуючого випромінювання в мікроміцетах  організмах з досить швидким ростом, що здатні утворювати кілька пострадіаційних генерацій упродовж одного року. Вивчення характеру змін фізіолого-біохімічних властивостей у пострадіаційних генераціях опромінених мікроміцетів, ступеня їхнього прояву та стабільності дасть додаткову інформацію для прогнозів щодо віддалених наслідків дії хронічного опромінення на мікобіоту. Нові дані щодо адаптації пострадіаційних генерацій мікроміцетів матимуть незаперечну цінність для виявлення змін у цій важливій ланці біогеоценозу, що впливає, зокрема, на швидкість міграції радіонуклідів у ґрунті, і, відповідно, включення їх у трофічні ланцюги. Одним із видів мікроміцетів, який часто виділявся з ґрунту впродовж багаторічного моніторингу мікобіоти зони відчуження був C. cladosporioides, що здатен «розпушувати» паливні частинки в модельних умовах [6] . На сьогоднішній день питання про наслідування цих властивостей у пострадіаційних генераціях мікроміцетів із радіоадаптивними властивостями, зокрема C. cladosporioides, є відкритим і потребує детального вивчення. Метою роботи було вивчення швидкості радіального росту та активності ключових ферментів антиоксидантного захисту (каталази, пероксидази, СОД) у трьох пострадіаційних генераціях опромінених у модельних умовах батьківських штамів C. сladosporioides з радіоадаптивними властивостями та контрольного.
doi:10.15407/jnpae2017.01.072 fatcat:m5ifw7s7jvf2jfrp3qy3w55gue