Cardiac Hybrid Imaging-Single Photon Emission Tomography/Computed Tomography

Sibel Uçak Semirgin, Tarık Başoğlu
2016 Nuclear Medicine Seminars  
Öz Fizyolojik veri sağlayan prensibi ve zengin klinik kanıt birikimi nedeniyle miyokart perfüzyon tek foton emisyon tomografisi (MPS), koroner arter hastalığının (KAH) noninvazif tanısında ve risk belirleme algoritmalarında ilk sıralarda yer alan bir görüntüleme yöntemidir. Genel olarak kabul görmüş olan tıbbi yararının yanı sıra, yapılan geniş ölçekli çalışmalarda bu yöntemin dahil edildiği tanı algoritmalarının da maliyet etkinliği açısından en uygun çözümler olduğu kanıtlanmıştır. Miyokart
more » ... rfüzyon tek foton emisyon tomografisi yönteminin tanısal duyarlılığını etkileyen en önemli faktörler doku atenüasyon artefaktları, düşük dereceli stenozlar ve dengeli çok damar hastalıklarıdır. Son yıllarda giderek yaygınlaşan bilgisayarlı tomografik koroner anjiografi (BTKA) ve BT koroner arter kalsiyum skorlama (KAKS) yöntemleri ise erken ve ileri evre KAH tanısında başarılı sonuçlar elde edebilmektedirler. Negatif öngörü değeri çok yüksek olarak bildirilen BTKA yönteminin, KAH tanısı pozitif olan olgularda stenotik değişikliğin dokudaki perfüzyon karşılığını saptamada çok başarılı olmadığı da bilinmektedir. Bu derlemede BTKA yöntemi ve ayrıca MPS ve BT (BTKA) yöntemlerini teknik olarak aynı sistem içinde barındıran hibrit sistemler tanıtılmakta ve yöntemlerin ek tanısal değerleri tartışılmaktadır. Anahtar kelimeler: Miyokart perfüzyon SPECT, BT koroner anjiografi, BT kalsiyum skorlama, kardiyak hibrit görüntüleme. Abstract It's physiological imaging principle and the large pool of clinical evidence, makes the myocardial perfusion single photon emission tomography (MPS) one of the first step modalities of algorithms in the noninvasive diagnosis and risk stratification of coronary artery disease (CAD). Besides its widely accepted diagnostic usefulness, diagnostic algorithms including MPS were proven to be the most cost-effective solutions in large-scale studies. The most important factors affecting the diagnostic sensitivity of MPS are soft tissue attenuation artifacts, low-grade stenosis, and balanced multi-vessel disease. Computerized tomographic coronary angiography (CCA) and CT calcium scoring (CCS) studies have been performed increasingly in recent years and they are reported to be successful in the diagnosis of early and advanced stages of CAD. Although CCA has proven to have a very high negative predictive value, it is reported that the method is not such successful in detecting the tissue perfusion counterpart of diagnosed stenotic changes. In this review, the CCA method, as well as hybrid systems hosting MPS/CT (CCA) in one device were introduced and their additional diagnostic value was discussed.
doi:10.4274/nts.2016.001 fatcat:u4rjzgq56zezpb55r5fd6itqry