IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO MONITORING THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

D. Voit
2020 Agrosvit  
Метою статті є удосконалення методичних підходів до моніторингу рівня соціально економічного розвитку Ук раїни. Досліджено методичні підходи до моніторингу соціально економічного розвитку України та запропоновано напрями їх удосконалення на основі обчислення порівняльних інтегральних оцінок динамічних коефіцієнтів со ціально економічного розвитку національної соціально економічної системи на трьох рівнях: глобальному, націо нальному та регіональному. Використання пропонованих методичних
more » ... методичних підходів дозволяє визначити цілісну картину соціально економічного розвитку, тенденційні вектори та диспропорції забезпечення соціальних і економічних ре зультатів у ретроспективі та на момент оцінювання. Розроблено відповідний алгоритм, запропоновано систему по казників та критеріїв моніторингу а також математичний інструментарій їх розрахунку. Здійснено моніторинг рівня соціально економічного розвитку України за період 2014-2018 років (період по ступової імплементації реформи децентралізації). Результати проведених розрахунків у розрізі основних економіч них показників і відповідних індикаторів, що обчислювалися із урахуванням інфляційної та демографічної складо вої показав, що порівняно з розрахунками номінальних показників, які використовуються при стандартному аналізі, всі показники економічного розвитку демонструють регресивні тенденції. Зокрема інтегральний показник стану на ціональних рахунків зменшився на 3%, показник інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності -на 1%, показ ник розвитку підприємництва -на 36% і показник розвитку внутрішнього ринку та інфраструктури на 21%. Здійснено моніторинг соціального розвитку України за період 2014-2018 років, який засвідчив, що попри певні досягнення у соціальній сфері, у 2018 році сукупних показник соціального розвитку має від'ємне значення ( 0,4). Це вказує на те, що розвитку соціальної сфери в Україні впродовж 2014-2018 років не приділялося значної уваги. Окрім того, якщо до системи розрахунків включити такі показники, як бюджетні видатки на соціальні потреби у розрахун ку на душу населення, рівень доступу до медичних та освітніх послуг, реальні доходи населення тощо, вказаний по казник знизиться ще на кілька пунктів. The purpose of the article is to improve methodological approaches to monitoring the level of socio economic development of Ukraine. Methodical approaches to monitoring the socio economic development of Ukraine are studied and directions for their improvement are proposed based on the calculation of comparative integrated assessments of dynamic coefficients of socio economic development of the national socio economic system at three levels: global, national and regional. The use of the proposed methodological approaches allows to determine the holistic picture of socio economic development, trend vectors and disparities in ensuring social and economic results in retrospect and at the time of evaluation. An appropriate algorithm has been developed, a system of indicators and monitoring criteria has been proposed, as well as mathematical tools for their calculation. The level of socio economic development of Ukraine for the period 2014-2018 (period of gradual implementation of decentralization reform) was monitored. The results of the calculations in terms of key economic indicators and relevant indicators, calculated taking into account the inflation and demographic component showed that compared to the
doi:10.32702/2306-6792.2020.11.90 fatcat:swn7ehnmazba3oj6gsx6rbukbm