Renaissance of immunotherapy in treating kidney cancer
Renesance imunoterapie v léčbě nádorů ledvin

Tomáš Büchler
2017 Onkologie  
ONKOLOGIE / Onkologie 2017; 11(1): 8-10 / www.onkologiecs.cz 8 HLAVNÍ TÉMA Renesance imunoteRapie v léčbě nádoRů ledvin Renesance imunoterapie v léčbě nádorů ledvin Tomáš Büchler Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Renální karcinom (RCC) je tradičně považovaný za imunogenní malignitu. Navzdory tomu většina dosavadních imunoterapeu tických strategií přinášela nemocným s generalizovaným nádorem jen malý prospěch. Nová generace imunoterapeutických léků, zejména ze skupiny
more » ... eckpoint inhibitorů, ovšem v některých klinických situacích prokázala superioritu oproti standardní cílené léčbě při relativně nízké toxicitě. Klíčová slova: karcinom ledviny, imunoterapie, nivolumab, biologická léčba. Renaissance of immunotherapy in treating kidney cancer Renal cell carcinoma (RCC) has traditionally been considered an immunogenic malignancy. Despite this, the majority of existing immunotherapeutic strategies have brought only little benefit to patients with a generalized tumour. In some clinical settings, however, a novel generation of immunotherapeutic drugs, particularly those from the group of checkpoint inhibitors, has shown superiority over standard targeted therapy, while having relatively low toxicity.
doi:10.36290/xon.2017.002 fatcat:uskajvxcvvfkpkrlqcxs5dw75a