Role of computed tomography severity index in acute diagnosis and follow-up of acute pancreatitis

2017 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Çalışmada; acil servislerde akut pankreatit olgularında Bilgisayarlı Tomografi ile erken tanı koymak, Bilgisayarlı Tomografi Şiddet Skorlaması ile hastalığın şiddetine göre sınıflandırarak komplikasyonların tanısındaki rolünü saptamak ve Akut Pankreatit tanısı alan olguların demografik yapı, biyokimyasal parametreler, ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi sonuçları ile morbidite, yatış süresi ve mortalite arasındaki ilşkilerin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem:
more » ... ve Yöntem: Çalışmamız, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine 01/06/2010 ile 01/06/2011 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üzeri Akut Pankreatit tanısı alan 76 hasta çalışmaya alındı. Hastaların, dosyaları ve otomasyon sisteminden elde edilen verileri geriye dönük olarak incelenendi ve Baltazar Sınıflaması kullanılarak Bilgisayarlı Tomografi Şiddet İndeksini değerleri elde edildi. Bulgular: Ultrasonografi özellik olan ve olmayan hastaların Bilgisayarlı Tomografi Şiddet İndeksi 3 ve üstü olan hasta oranları arasında anlamlı farklılık yoktu. Bilgisayarlı Tomografi Şiddet İndeks puanı 3 -6 olan hastalarda, 0 -2 Bilgisayarlı Tomografi Şiddet İndeks puanı olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek oranda yoğun bakıma yatış vardı. Exitus olan iki hasta, Bilgisayarlı Tomografi Şiddet İndeks puanı 7 -10 grubunda idi. Tartışma: Akut Pankreatit tanısı alan hastaların tanı ve takibinde Bilgisayarlı Tomografi önemli bir yer tutar ve gelişebilecek komplikasyonların ön görülmesinde önemli bir parametre olabilir, morbidite ve mortalitesinin tahmininde Bilgisayarlı Tomografi Şiddet İndeksi oldukça avantajlı bir yöntem olabilir. Abstract Aim: We aimed to identify the role that computed tomography (CT) plays in the emergency services and during treatmentin the process of establishing an early diagnosis of acute pancreatitis and detecting potential complications that can emerge. Material and Method: Seventy -six patients who presented to a Training and Research Hospital's Emergency Department and diagnosed with acute pancreatitis (AP) were included in the study. Patients' files were evaluated retrospectively and their CT severity index (CTSI) values were obtained using Balthazar classification. Results: There was no significant difference between the ratio of patients with and without ultrasonographic features and patients whose CTSI was 3 and above. The ratio of being in the intensive care unit was significantly higher in patients with CTSI scores of 3-6 when compared to those with CTSI scores of 0 -2. Two patients who died had CTSI scores in the range of 7-10. Discussion: CT plays an important role in the diagnosis of AP and the follow-up of patients diagnosed with the disease. Thus, CT can be an important parameter in the prediction of complications, as well as a preferred method for predicting the morbidity and mortality of patients diagnosed with AP.
doi:10.4328/jcam.4627 fatcat:irhv27iv4zaubhbmpqrdhj7yoe