شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با برخی گیاهان در شهرستان رفسنجان بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و توالی ناحیۀ بتاتوبولین

پریسا امینیان نسب, ابراهیم صداقتی, ثمین حسینی, روح الله صابری
2021 Biological Journal of Microorganism  
مقدمه: قارچ‌های میکوریز آربوسکولار (AMF) فراوان‌ترین عوامل ایجاد‌کنندۀ همزیستی بین قارچ و گیاه در خاک به شمار می‌آیند و ازاین‌رو، اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی فراوانی دارند. مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی گونه‌هایAMF همزیست با ریشۀ گیاهان مختلف بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و مولکولی ژن بتاتوبولین در دو منطقۀ راویز و داوران شهرستان رفسنجان انجام شد. مواد و روش‏‏ها: نمونه‌برداری از منطقۀ ریزوسفر گیاهان مختلف انجام شد. اسپورهای AMF از خاک نمونه‌ها با استفاده از روش الک مرطوب جداسازی شدند. گروه‌بندی بر
more » ... س ویژگی‌های ریخت‌شناسی مانند رنگ اسپور، شکل، تزئینات سطح، اندازه و ساختار دیوارۀ آنها و ویژگی‌های اسپورها در آب انجام شد. استخراج DNA از تک‌اسپور انجام شد و بخشی از ژن بتاتوبولین به روش PCR آشیانه‌ای سه‌مرحله‌ای با آغازگرهای مناسب تکثیر شد. محصول PCR نمونه‌های انتخابی به روش سنگر توالی‌یابی شد. رابطۀ فیلوژنتیکی توالی‌های انتخابی پس‌از اصلاح و بازبینی با استفاده از روش حداکثر احتمال با سایر جدایه‌های انتخابی از بانک ژن ارزیابی شد. نتایج: بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیلوژنی مبتنی بر ژن بتاتوبولین، گونه‌های Funneliformis mosseae، Funneliformis coronatum، Gigaspora gigantea، Scutellospora calosporaو Septoglomus constrictum شناسایی شدند. گونۀ F. mosseae و پس‌از‌آن، گونۀ F.coronatumگونه‌های غالب در مناطق بررسی‌شده بودند. بحث و نتیجه‏گیری: ژن بتاتوبولین، راسته‌ها، خانواده‌ها و جنس‌های میکوریز آربوسکولار مطالعه‌شده در پژوهش حاضر را به‌خوبی از یکدیگر تفکیک کرد و تمام گونه‌های شناسایی‌شده در جایگاه تاکسونومیکی اختصاصی خود قرار گرفتند. نتایج تجزیه‌وتحلیل مولکولی تأیید‌کنندۀ نتایج شناسایی بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی بودند.
doi:10.22108/bjm.2020.123989.1311 doaj:7f17b85e9f6844e69d6ca57bbc1dd5c5 fatcat:4qajaqpfpzexbfd2wov5vfd32i