Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları

Serap ÖZBAŞ
2016 Turkish Studies  
Öz: Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor (BES) dersine ilişkin tutumlarını inceleyen çalışmaların sonuçları değişkendir; araştırmalar sıklıkla belirli değişkenlere ilişkin benzer biçimde anlamlı fark bulurken farklı sonuçlar veren araştırmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin BES dersine yönelik tutumlarının düzeylerini ve bazı değişkenler açısından bu düzeylerde anlamlı fark (α=0.05) olup olmadığını incelemektir. Tarama modeliyle gerçekleştirilen
more » ... kleştirilen araştırmaya Balâ ilçe merkezindeki liselerde öğrenim gören toplam 466 (188 kız, 278 erkek) öğrenci katılmıştır. Bilgi formu ve "Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanan verilerin analizleri SPSS-21 ve LISREL-8.8 programlarında gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin BES dersine ilişkin tutumları "kararsıza yakın" bulunmuştur. Katılımcılardan (a) erkek öğrencilerin puanları kız öğrencilere göre, (b) Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin puanları ise diğer bazı liselere göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, (c) okullarındaki spor alanlarını yeterince kullanabildiğini ifade eden öğrencilerin puanları kısmen kullanabildiğini ve kullanamadığını ifade edenlere göre, (d) her zaman spor yaptığını ve fiziksel aktiviteye katıldığını belirtenlerin puanı "ara sıra", "nadiren" ve "hiçbir zaman" cevabını verenlere göre ve (e) bir kulüpte bazen spor yapanların puanları hiç yapmadığını belirtenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. İlçede BES dersine ilişkin kararsıza yakın tutum düzeyleri ile bu düzeylerde daha da olumsuz puanlara sahip olan gruplar göz önünde bulundurularak uygun araştırma, uygulama ve politikaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Abstract: The results of the studies examining the high-school (HS) students' attitudes towards physical education and sports (PES) lesson vary; while studies often find significant difference regarding specific variables similarly, there are studies provide dissimilar results too. The aim of this research is to examine the levels of HS students' attitudes towards the PES lesson and whether there are significant differences in those levels regarding some variables. A total of 466 students (188 female, 278 male) in HSs of Balâ district participated in this survey study. The data was collected using an information form and the "Attitudes of HS Students towards Physical Education Lesson Scale" and analyzed using SPSS-21 and LISRELL-8.8 programs. The HS students' attitudes towards PES lesson found nearly neutral. The scores were significantly higher in (a) males compared to females, and (b) vocational school of health compared to some other HSs. Moreover, scores were significantly higher in students (c) who expressed that they can adequately benefit from sports facilities than the students who expressed that they can somewhat use or cannot benefit at all from these facilities, (d) who indicate that they always participate in sports or physical activity compared to the ones responded as "occasionally", "seldom" or "never", and (e) who participate in sports in a sports club occasionally than the ones never participate. Development of the appropriate research, practice, and policies needed considering the nearly neutral scores towards the PES classes and the groups that even scored lower in the district.
doi:10.7827/turkishstudies.9371 fatcat:4wh6g4kojnhunczjxtxosha2tm