The process of demographic ageing in Vojvodina and central Serbia during the last two decades of the 20th century

Vladimir Nikitovic
2006 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
SA@ETAK: Nakon pet decenija nedovoqne reprodukcije stanovni{tva Vojvodine i Centralne Srbije, proces demografskog starewa napokon je u{ao u 'i'u naj{ire dru{tvene javnosti. Prema brojnim pokazateqima demografskog razvoja, dana{wa populacija Srbije, bez Kosova i Metohije, spada u grupu najstarijih u svetu. S obzirom da je re~ o planetarnom procesu koji je bez presedana u dosada{woj qudskoj istoriji, a koji }e vremenom sve vi{e dobijati na zna~aju, poku{ali smo da uka'emo na glavne odlike wegovog
more » ... avne odlike wegovog razvoja u pogledu prostornih implikacija koje ima na stanovni{tvo ovog dela Evrope. Razvoj procesa demografskog starewa tokom perioda 1981-2002. godina razmotren je kroz odnose funkcionalne zavisnosti izme|u specifi~nih starosnih grupa. Utvr|eno je da je proces prvo zahvatio Vojvodinu da bi se, potom, pro{irio na Centralnu Srbiju, preme{taju}i pol demografskog starewa na ovaj deo Republike. Analiza na nivou op{tine omogu}ila nam je da prostorno lociramo pojedine centre demografskog starewa, kao i da ozna~imo regione Srbije koji su demografski jo{ uvek vitalniji od drugih.
doi:10.2298/zmsdn0621249n fatcat:qzk4iw6tsvgglkud5dutdw3k7e