Kadınların Rekreatif Alanlarda Fiziksel Aktivite Yapma Amaçları ve Karşılaştıkları Sorunlar

Aynur YILMAZ, Mehmet ULAŞ
2017 Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi  
B u araştırmanın amacı, rekreatif alanlarda fiziksel aktiviteye katılan kadınların bu alanlarda fiziksel aktivite yapma nedenleri ve karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Araştırma 2014 yılında Kırıkkale İl Merkezi'nde rekreatif alanlarda fiziksel aktivite yapan sekiz kadın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşabilir örneklem kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış olup, içerik analizine
more » ... tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda dört tema elde edilmiştir. Bu temalar: fiziksel aktivite yapma amaçları, rekreatif alanları tercih sebepleri, rekreatif alanlarda karşılaştıkları sorunlar, sorunlarla baş etme yollarıdır. Araştırma sonucunda; kadınların fiziksel aktivite yapmalarında sağlık ve fiziksel görünümün önemli iki kriter olduğu görülmüştür. Belediyeler tarafından halkın aktivite yapmasına fırsat sunan rekreatif A B S T R A C T T he aim of this study is having an understanding the reasons for why the women who participate in physical activities in recreaction areas. In addition to this, this study also aimed to understand the difficulties which these women are faced with . The sample of the study consists of eight women who do physical activities in recreation areas in the city of Kırıkkale. Easily accessible sample which is one of the methods purposive sampling was used in the selection of working group. Data was gathered via a semi structured interview guide. In the analysis of the data, content analysis was used. Four themes were collected at the end of the study. These themes are the purpose of doing physical activity, the reasons for choosing recreactive areas, the problems encountered in recreational areas and strategies coping with problems. As a result of the study, it was found that being healhty and having a good physical appearance are found as
doi:10.17644/sbd.296205 fatcat:56dipsjdibbqlkkbrdb5tbuqsi