Isotopic and hydro-chemical evidence on the origin of groundwater through deep-circulation ways in Lake Daihai region,Inner Mongolia plateau

CHEN Jiansheng, JI Bichen, LIU Zhen, ZHANG Zhiwei, ZHANG Shiyin
2013 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2013.0409 fatcat:qtfbbpkapfh45ogn6sbnxetswy