Social Responsibility as a Tool for Managing Sustainable Development of an Industrial Enterprise
Соціальна відповідальність як інструмент управління сталим розвитком промислового підприємства

D. V. Raiko, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», O. I. Podrez, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
2020 Problemi Ekonomiki  
економіка та управління підприємствами UDC 658.1. JEL Classification: M14; М21 Raiko D. V., Podrez O. I. Social Responsibility as a Tool for Managing Sustainable Development of an Industrial Enterprise The aim of the article is generalizing and clarifying the theoretical basis of social responsibility of industrial enterprises, taking into account the modern concept of sustainable development in Ukraine; developing scientific (twolevel assessment procedure) and methodological (calculation of
more » ... (calculation of the integral index) approaches to assessing corporate social responsibility. A distinctive feature of these approaches is the consistency of indicators of the influence of environmental factors and components of sustainable development of the enterprise. The article analyzes the essence of the notion of social responsibility, its concepts, principles, motives, advantages of and obstacles to its implementation; the notion "corporate social responsibility (CSR)" is УДК 658.1. JEL Classification: M14; М21 Райко Д. В., Подрез О. И. Социальная ответственность как инструмент управления устойчивым развитием промышленного предприятия Целью статьи является обобщение и уточнение теоретических основ социальной ответственности промышленных предприятий с учетом современной концепции устойчивого развития в Украине; разработка научного (двухуровневая процедура оценки) и методического (расчет общего интегрального показателя) подходов к оценке социальной ответственности предприятия. Отличительной чертой этих подходов является согласованность показателей влияния факторов внешней среды и составляющих устойчивого развития предприятия. В статье проанализированы сущность понятия социальной ответственности, ее концепции, принципы, мотивы, преимущества Удк 658.1. JEL Classification: m14; м21 соціальна відповідальність як інструмент управління сталим розвитком промислового підприємства  2020 райко Д. В., поДрез о. І. УДК 658.1. JEL Classification: M14; М21 Райко Д. В., Подрез О. І. Соціальна відповідальність як інструмент управління сталим розвитком промислового підприємства Метою статті є узагальнення та уточнення теоретичних положень щодо соціальної відповідальності промислових підприємств з урахуванням сучасної концепції сталого розвитку в Україні, розробка наукового (дворівнева процедура оцінки) та методичного (розрахунок загального інтегрального показника СВП) підходів щодо оцінки соціальної відповідальності підприємства. Відмінністю підходів є узгодженість показників за впливом факторів зовнішнього середовища (за зовнішніми стейкхолдерами) та складовими сталого розвитку підприємства. В статті проаналізовано сутність поняття соціальної відповідальності, її концепції, принципи, мотиви, переваги та недоліки щодо впровадження; виокремлено поняття «соціальна відповідальність підприємства (СВП)» в рамках сталого розвитку. Запропоновано модель формування теоретичних основ і методичних підходів щодо соціальної відповідальності, яка відрізняється від раніше розроблених тим, що оцінка соціальної відповідальності здійснюється за рівнями управління (макро-, мезо-і мікрорівень), взаємовідносинами зі стейкхолдерами, життєвим циклом підприємства тощо. Розроблено науковий підхід та процедуру оцінки соціальної відповідальності підприємства в рамках сталого розвитку, яка складається з двох рівнів. Удосконалено методичний підхід щодо оцінки соціальної відповідальності підприємства в рамках сталого розвитку. Він складається з показників оцінки впливу зовнішніх стейкхолдерів на економічну складову (перший рівень оцінки) та економічної на екологічну, енергетичну та соціальну складові (другий рівень). Визначено показники, що характеризують діяльність підприємства з покращення умов життя мешканців регіону, де воно працює. Методичний підхід базується на використанні індексного методу. Наведені розробки дозволяють побудувати соціально відповідальне підприємство, чия діяльність буде узгодженою зі стратегією сталого розвитку, з партнерами по бізнесу (стейкхолдерами) та дозволить проводити заходи щодо соціального забезпечення та забезпечення енергоносіями працівників й мешканців регіону, знижувати викиди шкідливих речовин. Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна відповідальність підприємства, концепції соціальної відповідальності, сталий розвиток. DOI: Рис.: 2. Табл.: 5. Формул: 17. Бібл.: 47. Райко Діана Валеріївна -доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9307-103X Researcher ID: http://www.researcherid.com/L-9509-2018 Подрез Ольга Іванівна -аспірант, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0099-0115 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/R-7334-2018 Проблеми економіки № 1 (43), 2020 економіка та управління підприємствами и недостатки внедрения; выделено понятие «социальная ответственность предприятия (СОП)» в рамках устойчивого развития. Предложена модель формирования теоретических и методических подходов, которая отличается от ранее разработанных тем, что оценка социальной ответственности осуществляется по уровням управления (макро-, мезо-и микроуровень), взаимоотшениями со стейкхолдерами, жизненным циклом предприятия и т. д. Разработаны научный подход и процедура оценки социальной ответственности предприятия в рамках устойчивого развития. Процедура состоит из двух уровней. Усовершенствован методический подход по оценке социальной ответственности предприятия в рамках устойчивого развития. Он состоит из показателей оценки влияния внешних стейкхолдеров на экономическую составляющую (первый уровень оценки) и экономической на экологическую, энергетическую и социальную составляющие (второй уровень). Определены показатели, характеризующие деятельность предприятия по улучшению условий жизни жителей региона, где оно функционирует. Методический подход базируется на использовании индексного метода. Представленные разработки позволяют построить социально-ответственное предприятие, чья деятельность будет согласованной со стратегией устойчивого развития, с партнерами по бизнесу (стейкхолдерами) и позволит проводить мероприятия по социальному обеспечению и обеспечению энергоносителями работников и жителей региона, снижать выбросы вредных веществ. Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная социальная ответственность, социальная ответственность предприятия, концепции социальной ответственности, устойчивое развитие. Рис.: 2. Табл.: 5. Формул: 17. Библ.: 47. Райко Диана Валерьевна -доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической кибернетики и маркетингового менеджмента, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (ул. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9307-103X Researcher ID: http://www.researcherid.com/L-9509-2018 Подрез Ольга Ивановна -аспирант, кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (ул. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0099-0115 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/R-7334-2018 highlighted in the framework of sustainable development. A model for the formation of theoretical and methodological approaches is proposed. The difference of the model from previously developed ones is that social responsibility is assessed by management levels (macro, meso and micro level), relationships with stakeholders, enterprise life cycle, etc. A scientific approach and a procedure for assessing corporate social responsibility in the framework of sustainable development are developed. The procedure consists of two levels. The methodological approach to assessing corporate social responsibility in the framework of sustainable development is improved. It comprises indicators for assessing the impact of external stakeholders on the economic component (first level of assessment) and that of the economic component on the environmental, energy and social components (second level). The indicators characterizing activities of an enterprise to improve the living conditions of residents of the region where it functions are identified. The methodological approach is based on the use of the method of index numbers. The presented developments allow building a socially responsible enterprise, whose activities will be aligned with the sustainable development strategy, coordinated with business partners (stakeholders), and will facilitate carrying out measures to ensure social security and energy supplies for workers and residents of the region and reduce emissions of harmful substances.
doi:10.32983/2222-0712-2020-1-173-189 fatcat:otuluqxos5ertplcep5hnyw7bq