Limits on freedom of assembly: Standards of the European Court of Human Rights
Granice slobode okupljanja - standardi Evropskog suda za ljudska prava

Danilo Stevandić
2019 Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu  
Sloboda mirnog okupljanja (u daljem navođenju: sloboda okupljanja) predstavlja osnovno ljudsko pravo koje jemče brojni međunarodni, regionalni i nacionalni pravni instrumenti. 1 Smatra se jednom od tekovina liberalne demokratije koje su opštepriznate i neophodne za postojanje * Autor je pomoćnik načelnika Uprave policije u Ministarstvu unu trašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu, stevandic.danilo@gmail.com. 1 Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, čl. 20, Evropska konvencija o zaštiti
more » ... ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950), čl. 11, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966), čl. 21. Vid. Vojin Dimitrijević, Milan Paunović, Vladimir Đerić, Ljudska prava, Beograd 1997, 337-338.
doi:10.5937/analipfb1901193s fatcat:rkfhzti6onfjndwje775nctnzy