A CASE OF CHRONIC AURICULAR TACHYCARDIA
慢性心房性頻拍症の1例

Kunitake HASHIBA, Toshiyuki NAKAJIMA, Gotaro MITSUOKA, Yasumasa GENDO, Akio ONO, Hiromasa KURATSUNE, Yoshimi TAKAHASHI
1965 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.54.653 fatcat:gqktfh5ib5ctxge7dnydn7k45a